Izbornik Zatvoriti

PROF DR NENAD ILIJEVSKI

PROF DR NENAD ILIJEVSKI

specijalista Instituta za Kardiovaskularne bolesti Dedinje

 

Prof Dr Nenad Ilijevski je zaposlen od 1994. godine kao lekar specijalista Instituta za Kardiovaskularne bolesti Dedinje, na Klinici za vaskularnu hirurgiju. Kao asistent Medicinskog fakulteta u Beogradu, od 2000. godine, učestvuje u izvođenju praktične nastave (po dve grupe studenata nedeljno) i praktičnim ispitima za studente Medicinskog fakulteta. Od školske 2004/2005 god, kada su uvedeni predmeti Prva pomoć i Osnove kliničke prakse kandidat aktivno učestvuje u izvođenju vežbi i praktičnih ispita. Od 2008. godine, kada je izabran za docenta Medicinskog fakulateta u Beogradu, aktivno učestvuje u predavanjima studentima iz predmeta hirurgija sa anesteziologijom.Od te godine je i član ispitne komisije iz istog predmeta i redovno učestvuje u aktivnostima komisije. Predavač je i izvodi praktičnu nastavu o karotidnoj bolesti, u okviru izborne nastave iz oblasti vaskularne hirurgije.

Kandidat učestvuje i kao predavač i ispitivač u okviru specijalističkih akademskih studija pri Medicinskom fakultetu u Beogradu. Kao lekar specijalista učestvuje u edukaciji lekara na specijalističkom stažu na Klinici za vaskularnu hirurgiju Instituta Dedinje, i u okviru aktivnosti Katedre za vaskularnu hirurgiju i angiologiju učestvuje u teoretskoj poslediplomskoj nastavi (subspecijalistička nastava, magisterijum). Takođe je i predavač za specijalizante iz oblasti kardiologije. U svim oblicima nastave dr N. Ilijevski učestvuje redovno, temeljito i sveobuhvatno, pa je zapažena njegova visoka pedagoška sposobnost izlaganja kompleksnih problema vaskularne hirurgije kao i prenošenje praktičnih hirurških veština studentima i lekarima na specijalizaciji.

Jedan je od koautora udžbenika “Osnove vaskularne hirurgije i angiologije” namenjene poslediplomskom usavršavanju lekara, i udžbenika „Hirurgija za studente medicine“. Urednik je poglavlja „Vakularna hirurgija“, u okviru udžbenika „Kardiovaskularna anestezija“. Sva tri udžbenika su izdata od strane Medicinskog fakulteta u Beogradu. Dr Ilijevski redovno uzima aktivno učešće u svim predavanjim u okviru kontinuirane medicinske edukacije u organizaciji našeg fakulteta, koja obrađuju vaskularnu patologiju. Kandidat učestvuje u nastavi iz oblasti hirurgije studentima u nastavi na engleskom jeziku. Za svoje izvođenje praktične nastave, je uvek dobijao pozitivno mišljenje od strane studenata (ocena 4), koji su bili zadovoljni kako formom tako i kvalitetom.

REZULTATI U OBEZBEĐIVANJU NAUČNO-NASTAVNOG PODMLATKA

MENTORSTVA

Diplomski radovi:

 1. Kandidat  Jelena Eremija, Tema: „Savremena dijagnostika i terapija karotidne bolesti“ (2011)
 2. Kandidat Stefan Rosić, Tema: „Neinvazivna dijagnostika periferne arterijske okluzivne bolesti“ (2012),
 3. Kandidat Irfan Trtovac, Tema: „Klinički pregled u vaskularnoj medicini“,(2014)

Specijalistički akademski radovi

 1. Kandidat dr Radislav Aščerić, Tema: „Morfološka analiza aneurizme trbušne aorte – poređenje multidetektorske kompjuterizovane tomografije i ultrazvučnih nalaza“, (2010)

Uža specijalizacija

 1. Kandidat dr Marica Vujnić, Tema: „Progresija asimptomatske karotidne bolesti“, (2017).

Doktorske disertacije:

 1. Kandidat dr Radislav Aščerić, Tema: „Pouzdanost pedo-brahijalnih indeksa u detekciji klinički značajne periferne arterijske okluzivne bolesti donjih ekstremiteta kod bubrežnih bolesnika na dijalizi“ – po odluci Veća naučnih oblasti medicinskih nauka Univerziteta u Beogradu od 26.09.2017  prihvaćena tema (pred odbranom).
 2. Kandidat dr Nikola Aleksić, Tema: “Dijagnostika i lečenje pacijenata sa karotidnom restenozom nakon primarne i sekundarne angioplastike sa stentom”, MF Kragujevac, u izradi
 3. Kandidat dr Ivana Đokić, Tema: „Procena prediktora neželjenih kardijalnih i cerebrovaskularnih događaja kod hirurške rekonstrukcije aortoilijačne bolesti modifikovanim VSG-CRI skorom“ (komentor), MF u Beogradu, u izradi

ČLANSTVO U KOMISIJAMA ZA ODBRANU ZAVRŠNIH RADOVA:

Diplomski radovi

 1. Kandidat  Stela Gundelj, Tema: „Važnost MSCT angiografije pri dijagnostikovanju karotidne bolesti“, (2012)
 2. Kandidat  Aleksa Živković, Tema: „Indikacije za hirurško lečenje bolesti proširenih vena“, (2012)
 3. Kandidat Momčilo Đorđević, Tema: „Klinički pregled u vaskularnoj medicini“, (2012)
 4. Kandidat Vladimir Ćitaković, Tema: „Multislajsna CT angiografija kod pacijenata sa opstruktivnim  promenama 
   u aortoilijakalnoj regiji“, (2012)
 5. Kandidat Stefan Lešanović, Tema: „Multislajsna CT angiografija u dijagnostici okluzivne karotidne bolesti“, (2014).
 6. Kandidat Branislav Stojković, Tema: „Ponovna upotreba LIMA grafta u re-do koronarnoj hirurgiji“, predsednik komisije (2014).
 7. Kandidat Aleksandra Jovanović, Tema: „Operativno lečenje aterosklerotskih oboljenja aortoilijakalne regije“, (2016).
 8. Kandidat Milica D. Milić, Tema: „Interventne metode u lečenju hronične venske bolesti donjih ekstremiteta“, predsednik komisije (2017).
 9. Kandidat Lidija Milić, Tema: „Komplikacije posle hirurškog ili endovaskularnog rešavanja aneurizme torakalne aorte“, predsednik komisije (2018).

Specijalistički akademski radovi

 1. Kandidat dr Aleksandar Janković, Tema: „Učestalost, faktori rizika i ishod aneurizmalne bolesti arteriovenskih pristupa kod bolesnika na programu hronične dijalize“, (2011)
 2. Kandidat dr Srđan Đorđev, Tema: „Hirurški tretman kinkinga karotidnih arterija – rani i udaljeni rezultati“, (2013).
 3. Kandidat dr Dragan Opačić, Tema: „Uticaj atmosferskog pritiska i biometeoroloških zona na nastanak rupture aneurizme abdominalne aorte“, (2015).

Uže specijalizacije

 1. Kandidat dr Radmil Marić, Tema: „Značaj vaskularne rekonstrukcije kod tumora retroperitoneuma sa vaskularnom invazjom“, (2008)
 2. Kandidat dr Blagoje Grujić, Tema: „Kriterijumi za dekompresivni šant u portnoj hipertenziji kod dece“, (2008)
 3. Kandidat dr Miloje Vukotić, Tema: „Indikacije i rezultati hirurškog lečenja restenoza karotidnih arterija“,(2011)
 4. Kandidat dr Radenko Stanić, Tema: „Rani i udaljeni rezultati hirurškog lečenja aneurizmatske bolesti ekstrakranijalnog segmenta karotidnih arterija“, (2013).
 5. Kandidat dr Slaviša Kostić, Tema: „Efekti hiperbarične oksigenacije kod pacijenata sa perifernom arterijskom okluzivnom bolešću donjih ekstremiteta“, (2016).
 6. Kandidat dr Branko Lozuk, Tema: „Značaj rekonstrukcije unutrašnje karotidne arterije simultano sa operativnim lečenjem aortne i mitralne valvule“, (2016).
 7. Kandidat dr Nina Vasić-Milivojević, Tema: „Uticaj hiperbarične oksigenacije na produženje klaudikacione distance kod pacijenata sa dijabetesom“, (2018).

8. Kandidat dr dr Srđan Babić, Tema: „ Mogućnost dezopstrukcije segmentalne okluzije unutrašnje karotidne arterije everzionom karotidnom endarterektomijom“, (2019).

Specijalističke strukovne studije

 1. Kandidat Velisava Perović, Tema: „Endovaskularno lečenje stenoze renalne arterije“, (2014).

Doktorske disertacije:

 1. Kandidat dr Brankica B. Tepavčević, Tema: „Prediktivna vrednost vaskularne starosti u proceni uspeha estetskih intervencija na licu“, (2016),
 2. Kandidat dr Aleksandar N. Janković, Tema: „Uticaj različitih faktora na preživljavanje arteriovenskih fistula kod bolesnika na dijalizi“, (2017),

NAUČNI I STRUČNI RAD

 1. Spisak objavljenih i referisanih radova:

Originalni radovi  in extenso u časopisima sa JCR liste

1.   Jevtić M, Petrović M, Ignjatović D, Ilijevski N, Mišović S, Kronja G, Stanković N. Treatment of wounded in the combat zone. J Trauma 1996; 40/3: S173-S176 (IF 1.62, M21)

2.   Ilijevski N, Petrović M, Rabrenović Lj, Ušaj S. Duodenocolic fistula in Crohn,s disease Eur J Surg 1997; 163: 223-226 (IF 0.677, M 22)

3.   Ilijevski N, Radak Đ, Radević B, Bojić M, Kronja G, Mišović S, Simić A, Jevtić M. Emergency surgery of acute traumatic arteriovenous fistulas. Cardiovasc Surg 2000; 8/3: 181-185. (IF 0.862, M 22)

4.   Radak Đ, Radević B, Sternić N, Vučurević G, Petrović B, Ilijevski N, Radičević S, Nešković AN, Bojić M. Single center experience on eversion versus standard carotid endarterectomy: a prospective non-randomized study. Cardiovasc Surg 2000; 8/6: 422-428. (IF 0.862, M 22)

5.   Ilijevski N, Radak Đ, Radević B, Sagić D, Kronja G, Mišović S, Simić A, Jevtić M. Popliteal traumatic arteriovenous fistulas. J Trauma 2002; 52(4): 739-44. (IF 1.617, M 21)

6.   Otasevic P, Buljak M, Ilijevski N, Boskovic SD, Tasic N, Radak D. Mitral stenosis in patient undergoing vascular surgery: prediction of perioperative hemodynamics by dobutamine stress-echocardiography. Int J Cardiol 2007; 117(1): E24-6. (IF 2.878, M 21)

7.   Radak D, Davidovic L, Vukobratov V, Ilijevski N, Kostic D, Maksimovic Z, Vucurevic G, Cvetkovic S, Avramov S. Carotid artery aneurysms: serbian multicentric study. Ann Vasc Surg 2007; 21(1):23-9. IF (1.500, M 22)

8.   Popov P, Boskovic S, Sagic D, Radevic B, Ilijevski N, Nenezic D, Tasic N, Davidovic L, Radak D. Treatment of visceral artery aneurysms: retrospective study of 35 cases. Vasa 2007; 36(3): 191-98. (IF 0.505, M 23)

9.   Ilijevski NS, Radak S, Vučurević G, Sagić D, Otašević P, Tasić N, Nenezić D, Popov P, Radak Đ. Jugular vein aneurysm – case report. Vascular 2008; 16(5): 291-94. (IF 0.941, M 23)

10. Matić P, Ilijevski N, Radak S, Kolar J, Radak Đ. Recanalization of chronic carotid occlusion – case report and review of literature. Vascular 2009; 17(5): 281-83. (IF 0.873, M 23)

11. Radak D, Tanaskovic S, Ilijevski NS, Davidovic L, Kolar J, Radak S, Otasevic P. Eversion carotid endarterectomy versus best medical treatment in symptomatic patients with near total internal carotid occlusion: A prospective nonrandomized trial. Ann Vasc Surg 2010; 24(2): 185-89. (IF 1.332, M 22)

12. Radak D, Tanaskovic S, Vucurevic G,  Aleksic N, Opric D, Ilijevski N. Angiofollicular lymphoid hyperplasia—an unusual cause of axillary artery pseudoaneurysm. Ann Vasc Surg 2010; 24(6): 823e1-e4. (IF 1.332, M 22)

13. Radak Đ, Tanasković S, Nenezić D, Vučurević G, Popov P, Gajin P, Babić S, Aleksić N, Miličić M, Matić P, Ilijevski N. Resekcija tromboziranog predimenzioniranog stent-grafta u femoralnoj arteriji postavljenog zbog arteriovenskih fistula nastalih usled prostrelnih rana. Srp Arh Cel Lek 2010; 138(3-4): 233-35. (IF 0.194, M 23)

14. Gajin P, Tanasković S, Neneić D, Ilijevski N, Popov P, Vučurević G, Jocić D, Trebeješanin , Matić P, Miličić M, Babić S, Despotović B, Radak DJ. Koarktacija abdominalne aorte-prikaz prva tri slučaja u našoj literaturi. Srp Arh Celok Lek 2010; 138(7-8): 489-93. (IF 0.194, M 23)

15. Nenezić D, Tanasković S, Gajin P, Ilijevski N, Vucurević G. Diagnostic dilemmas of multislice CT angiography in the evaluation of the degree of common carotid artery stenosis. Srp Arh Celok Lek 2010;138(7-8): 494-97. (IF 0.194,              M 23)

16. Babić S, Radak D, Tanasković S, Ilijevski N.Therapeutic choice for the treatment of subcranial positioned bilateral kinking of internal carotid artery with dissection: case report. Neurosurg Q 2011; 21:125–27. (IF 0.103, M 23)

17. Babic S, Mitrasinovic A, Gajin P, Ilijevski N, Radak D. Missed dissection as a result of the ascending pharyngeal artery arising from the internal carotid artery. Ann Vasc Surg 2011; 25(5):701.e5-701.e8. (IF 1.035, M 23)

18. Ilić M, Tanasković S, Ilijevski N, Radak D. Acute reversible ischaemic neurological deficit induced by internal carotid artery kinking – case report. Srp Arh Cel Lek 2011; 139(1-2): 92-94. (IF 0.190, M 23)

19. Popov P, Tanasković S, Matić P, Babić S, Nenezić D, Jovanović P, Ilijevski N, Vucurević G.Wound infection after carotid artery endarterectomy caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus: case report. Srp Arh Celok Lek. 2011;139(3-4): 225-28. (IF 0.190, M 23)

20. Vucurevic G, Tanaskovic S, Ilijevski N, Kovacevic V,Kecmanovic V, Radak Dj. Right-Sided Aortic Arch with Anomalous Origin of the Left Subclavian Artery: Case report. Srp Arh Celok Lek  2011; 139 (9-10):666-68. (IF 0.190, M 23)

21. Sagic D, Antonic Z, Stanisic M, Ilijevski N, Milojevic P, Masulovic D, Radak Dj. Simultaneous stenting of the left main coronary stem and internal carotid artery in a hemodynamically unstable patient. Vojnosanit Pregl  2011; 68 (8):712-15. (IF 0.179, M 23)

22. Nenezić D, Popov P, Tanasković S, Gajin P, Matić P, Kovačević V, Petrović B,Ilijevski N. Successful intestinal ischemia treatment by percutaneus transluminal angioplasty of visceral arteries in a patient with abdominal angina. Srp Arh Celok Lek. 2011;139(7-8): 509-13. (IF 0.190, M 23)

23. Radak D, Babic S, Ilijevski N, Jocic D, Aleksic N, Gajin P, Tanaskovic S, Lozuk B, Otasevic P. Surgical reconstruction for unilateral iliac artery lesions in patients younger than 50 years.Vasa. 2011;40(6):474-81. (IF 1.308, M23)

24.  Gajin P, Tanaskovic S, Nenezic D, Matic P, Ilijevski N, Radak D. Emergency carotid endarterectomy following one-stage contralateral carotid endarterectomy and coronary artery bypass grafting within one day. Ital J Vasc Endovasc Surg 2012; 19: 117-8. (IF 0.043, M 23)

25. Radak D, Tanaskovic S, Antonic Z, Kolar J, Aleksic N, Ilijevski N. Compressive syndrome of internal jugular veins in multiple sclerosis: does it matter? Phlebology  2012; 1-7.  (IF 1.458, M 23)

26. Matić P, Vučurević G, Djulejić V, Ilijevski N, Radak D. Congenital interruption of the inferior vena cava: a case report. Srp Arh Celok Lek. 2012; 140(5-6): 359-61. (IF 0.228, M 23)

27. Radak D, Kolar J, Tanasković S, Sagic D, Antonic Z, Mitrašinovic A, Babić S, Nenezić D, Ilijevski N. Morphological and haemodynamic abnormalities in the jugular veins of patients with multiple sclerosis. Phlebology 2012; 27(4): 168-72. (IF 1.458, M 23)

28. Stojanovich L, Markovic O, Marisavljevic D, Elezovic I, Ilijevski N, Stanisavljevic N. Influence of antiphospholipid antibody levels and type on thrombotic manifestations: results from the serbian national cohort study. Lupus  2012; 21(3): 338-45. (IF 2.783, M 22)

29. Stojanovich LJ,  Kontic M, Djokovic A, Ilijevski N, Stanisavljevic N, Marisavljevic D. Pulmonary events in antiphospholipid syndrome: influence of antiphospholipid antibody type and levels. Scand J Rheum 2012; 41(3): 223-26. (IF 2.216, M 23)

30. Radak D, Davidovic L, Tanaskovic S, Koncar I, Babic S, Kostic D, Ilijevski N.  Surgical treatment of carotid restenosis after eversion endarterectomy–Serbian bicentric prospective study. Ann Vasc Surg 2012; 26(6): 783-89. (IF 0.985, M 23)

31. Radak D, Tanasković S, Matić P, Babić S, Aleksić N, Ilijevski N.  Eversion carotid endarterectomy—Our experience after 20 years of carotid surgery and 9897 carotid endarterectomy procedures. Ann Vasc Surg 2012; 26(7): 924-28.                     (IF 0.985, M 23)

32. Trebješanin Z, Babić S, Vučurević G, Popov P, Ilijevski N, Blagotić M. Perzistentni mesocolon descendens – prikaz bolesnika. Srp Arh Cel Lek 2012; 140(9-10): 637-40. (IF 0.228, M 23)

 33. Stojanovich L, Kontic M, Djokovic A, Marisavljevic D, Ilijevski N, Stanisavljevic N, Mikovic Z, Petkovic M, Kovcin V. Association between systemic non-criteria APS manifestations and antibody type and level: results from the Serbian national cohort study. Clin Exp Rheumatol. 2013;31(2):234-42. (IF 2.973, M 23)

34. Radak D, Kolar J, Sagic D, Ilijevski N, Tanaskovic S, Aleksic N, Marinkovic J, Mitrasinovic A, Radak S, Babic S, Matic P, Vlajinac H. Percutaneous angioplasty of internal jugular and azygous veins in patients with chronic cerebrospinal venous insufficiency and multiple sclerosis: early and mid-term results. Phlebology. 2014 (29)6; 367-75 (IF 1.774, M 23)

35. Matic P, Tanaskovic S, Babic S, Gajin P, Jocic D, Nenezic D, Ilijevski N, Vucurevic G, Radak D. In situ revascularisation for femoropopliteal graft infection: ten years of experience with silver grafts. Vascular. 2014; 22(5); 323.27 (IF 0.795, M 23)

36. Radak D, Ilijevski N, Kolar J, Sagic D, Antonic Z, Tanaskovic S, Aleksic N, Babic S, Otasevic P. Incidence and distribution of extravascular compression of extracranial venous pathway in patients with chronic cerebrospinal venous insufficiency and multiple sclerosis. Phlebology. 2014; 29(7): 476-79.. (1.774, M 23).

37. Nenezic D, Tanaskovic S, Gajin P, Ilijevski N, Novakovic A, Radak D. A rare case of large isolated internal iliac artery aneurysm with ureteral obstruction and hydronephrosis: Compression symptoms are limitation for endovascular procedures. Vascular. 2015; 23(2); 170-75. (IF 0.612, M 23).

38. Jović M, Unic-Stojanovic D, Isenovic E, Manfredi R, Cekic O, Ilijevski N, Babic S, Radak D. Anesthetics and cerebral protection in patients undergoing carotid endarterectomy. J Cardiothoracic Vasc Anesth. 2015; 29(1): 178-84  (IF 1.482, M 23).

39. Popov P, Chapot R, Tanasković S, Vekić B, Sotirović V, Ilijevski N, Radak Dj. Vocal cord  paralysis as the first sign of spontaneous carotid dissection in a patient with extracranial internal carotid artery aneurysm. Vasc Endovasc Surg. 2016; 50(1): 52-6 (IF 0.662, M 23).

40. Radak Đ, Ilijevski N, Đukić N. Carotid surgery today: An update after 14000 carotid endarterectomy procedures. Vojnosanit Pregl. 2016;  (IF 0.367, M23).

41. Radak D, Tanaskovic S, Sagic D, Antonic Z, Gajin P, Babic S, Neskovic M, Matic P, Kovacevic V, Nenezic D, Ilijevski N. A novel antegrade approach for simultaneous carotid endarterectomy and angioplasty of proximal lesions in patients with tandem stenosis of supraaortic arch vessels. Ann Vasc Surg 2017; 44: 368-74. (IF 1.363, M23).

42.  Tanaskovic S, Radak D, Aleksic N, Calija B, Maravic-Stojkovic V, Nenezic D, Ilijevski N, Popov P, Vucurevic G, Babic S, Matic P, Gajin P, Vasic D, Rancic Z. Scoring system to predict early carotid restenosis after eversion endarterectomy by analysis of inflammatory markers. J  Vasc Surg. 2018 Mar 1. pii: S0741-5214(17)32643-5. doi: 10.1016/j.jvs.2017.09.054. (IF 3.243 M22)

43. Ašćerić RR, Dimković NB, Trajković GŽ, Ristić BS, Janković AN, Durić PS, Ilijevski NS. Prevalence, clinical characteristics, and predictors of peripheral arterial disease in hemodialysis patients: a cross-sectional study. BMC Nephrol. 2019; 20(1): 281. (IF 2.088, M 22)

Ostali radovi  u časopisima sa JCR liste

1. Ilijevski N, Radak Đ, Popović A, Radević B, Bojić M. Blunt trauma ofthe brachial artery. J Cardiovasc Surg 1999; 40/6: 921-22. (IF 0.491/2, M23)

2. Ignjatovic M, Jevtic M, Ilijevski N. The Treatment of Chyloderma Using Synthetic Dressings. Plast Reconstr Surg 2001;107(6): 1621-2. (IF 1.436/2, M 22)

3. Ilijevski N, Radak S, Novaković B, Miholjčić A, Radak Đ. Jugular vein aneurysm – ultrasonographic evaluation. Vasc Med 2006; 11: 51. (IF 0.980/2, M 23)

4. Nenezic D, Tanasković S, Gajin P, Ilijevski N. Arteriovenous fistula with multiple anterior tibial artery pseudoaneurysms and peroneal artery rupture following transfemoral embolectomy. J Vasc Surg 2009; 50: 202. (IF 3.517/2, M 21)

5. Ilijevski N, Nenezić D, Popov P, Sagić D, Radak D. Giant aneurysm of the abberant right subclavian artery (arteria lusoria).  Vasc Med 2011; 16(2): 157-58. (IF 1.457/2, M23)

6. Nezic D, Knezevic A, Jovic M, Ilijevski N. Should we deny arterial coronary artery bypass grafting to a 49-year-old woman with concomitant supraaortic vessel disease? Ann Thorac Surg 2011; 92: 779-80. (IF 3.741/2, M 21)

7. Radak D, Kolar J, Sagic D, Antonic Z, Tanaskovic S, Babic S, Ilijevski N. Chronic cerebrospinal venous insufficiency in multiple sclerosis – fact or fiction !? Cardiovasc Intervent Radiol 2011; 34(5):1115-16. (IF 2.093/2, M 22)

8. Radak D, Ilijevski N. Chronic cerebrospinal venous insufficiency in multiple sclerosis: fact or fiction!? Comment on Dr. Jim Reeker’s reply. Cardiovasc Intervent Radiol. 2012; 35(5): 1248. (IF 2.138/2, M 22)

9. Radak D, Ilijevski N, Tanaskovic S. Regarding “Mystery of Chronic Cerebrospinal Venous Insufficiency: Identical Venographic and Ultrasound Findings in Patients with MS and Controls”. AJNR Am J Neuroradiol 2013; 34(6): E 70. (IF 3.675/2, M 21)

10. Radak D, Tanaskovic S, Ilijevski N. Re. ‘Doppler ultrasound examination of multiple sclerosis patients and control participants: inter-observer agreement and association with disease’. Eur J Vasc Endovasc Surg  2013; 46(6): 734-5.  (IF 3.070/2, M 21)

11. Radak D, Tanaskovic S, Sagic D, Antonic Z, Ilijevski N. Re: “Retrograde stenting of proximal lesions with carotid endarterectomy increases risk”. J Vasc Surg 2016; 64(5): 1546-1547. (IF 3.536/2, M 21)

Radovi u časopisima indeksiranim u SCIENCE CITATION INDEX Expanded (SCIe), bez IF

1. Ilijevski NS, Jagodic S, Sagic D, Radak D. Coiling ofthe brachial artery – an uncommon cause of difficult thrombectomy. Vascular 2005; 13(4): 248-51.

2. Ilijevski NS, Nenezić D, Sagić D, Radak D. Popliteal traumatic AV fistula – case report. Vascular 2005; 13(5): 309-12 3. Ilijevski N, Gajin P, Neskovic V, Kolar J, Radak D. Post-endarterectomy common carotid artery (pseudo) aneurysm – case report. Vascular 2006; 14(3):177-80.

4. Radak D, Ilijevski NS, Nenezic D, Popov P, Vucurevic G, Gajin P, Jocic D, Kolar J, Radak S, Sagic D, Matic P, Milicic M, Otasevic P. Temporal trends in eversion carotid endarterectomy for carotid atherosclerosis: single center experience in 5034 patients. Vascular 2007; 15(4):205-10.

5. Nenezić D, Matić P, Ilijevski N, Popov P, Gajin P, Jocić D, Radak Đ. Prava aneurizma zajedničke digitalne arterije: prikaz bolesnika. Srp Arh Celok Lek 2008; 136(5-6): 289-91.

6. Popov P, Jocić D, Babić S, Tanasković S, Jovanović P, Nenezić D, Ilijevski N, Radak Đ. Pregled istorijata hirurškog lečenja okluzivne bolesti karotidnih arterija. Srp Arh Celok Lek 2008; 136(5-6): 324-30.

7. Babić S, Popov P, Miličić M, Ilijevski N, Nenezić D, Tanasković S, Gajin P, Jovanović P, Vučurević G, Milin A, Radak Đ. Hirurško lečenje inflamatorne aneurizme trbušne aorte inficirane sa staphylococcus aureus rezistentnim na meticilin kod bolesnika na hemodijalizi. Srp Arh Cel Lek 2008; 136(9-10): 529-32.

8. Sagić D, Antonić Ž, Duvnjak S, Perić M, Petrović BB, Ilijevski N, Radak Đ. Perzistentna scijatična arterija – prikaz bolesnika. Srp Arh Cel Lek 2008; 136(11-12): 654-57.

9. Popov P, Radak S, Ilijevski N, Nenezić D, Babić S, Tanasković S, Tasić N, Radak Đ. Okluzija ili subokluzija unutrašnje karotidne arterije-izazovi savremene dijagnostike: prikaz bolesnika. Srp Arh Cel Lek 2009; 137(5-6): 271-74.

Radovi u časopisima indeksirani u MEDLINE-u

1. Ilijevski N. Tuberozna skleroza – dijagnoza i diferencijalna dijagnoza. Srp Arh Celok Lek 1988; 116: 133-43.

2. Ilijevski N, Janjić P, Ćakić J. Jatrogene povrede rektuma. Vojnosanit Pregl 1995; 52/4: 407-10.

3. Ilijevski N, Radević B, Popov P, Milosavljević G, Sajić Z, Radak Đ, Bojić M. Odložena “re-do” rekonstrukcija femoralne vene panel-graftom – prikaz slučaja. Vojnosanit Pregl 1996; 53/1: 53-5.

4. Ilijevski N, Radak Đ, Radević B, Delić A, Babić D, Sagić D, Sajić Z, Kerimović V, Kuprešanin I, Bojić M, Bjelović M. traumatske arteriovenske fistule u mirnodopskim uslovima. Vojnosanit Pregl 1998; 55/1: 19-25.

5. Radak Đ, Labs K H, Jager Ka, Ilijevski N, Bojić M. Doppler-sonografska dijagnoza restenoze posle perkutane transluminalne angioplastike: senzitivnost i specifičnost pedobrahijalnog indeksa prema promenama apsolutne vrednosti pritiska. Srp Arh Celok Lek 1998; 126/3-4: 83-91.

6. Jevtić M, Mišović S, Kronja G, Ilijevski N. Zbrinjavanje ratne povrede krvnih sudova kod produžene ishemije. Vojnosanit Pregl 1999; 56/5: 535-39.

7. Ilijevski N , Radak Đ, Radević B, Jevtić M, Bjelović M, Bojić M. Kontuziona povreda brahijalne arterije. Vojnosanit Pregl 1999; 56/6: 667-70.

8. Radak Đ, Radević B, Ilijevski N, Vučurević G, Nešković A, Popović AD. Perioperative stroke after carotid endarterectomy. Vojnosanit Pregl 2000; 57/5: 521-26.

9. Radak Đ, Ilijevski N, Medić S, Radunović S. Dolihoarteriopatije – kinking i coiling karotidnih arterija. Vojnosanit Pregl 2002; 59/1: 67-73.

10. Sagić D, Radak Đ, Perić M, Ilijevski N, Sajić Z, Petrović B, Mirić M. Endovaskularne procerure u tretmanu opstruktivnih promena brahiocefaličnih arterija Vojnosanit Pregl 2002; 59/3: 255-59.

11. Radević B, Dugalić V, Ješić R, Sagić D, Perišić V, Nenezić D, Popov P, Ilijevski N, Gajin P, Vučurević G et al. Parcijalna resekcija slezine u lečenju benignih i traumatskih lezija. Acta Chir Iugoslav 2002; 49/3: 67-72.

12. Radević B, Ješić R, Sagić D, Perišić V, Nenezić D, Popov P, Ilijevski N et al. Parcijalna resekcija slezine i spleno-renalni šant u lečenju portne hipertenzije sa splenomegalijom i hipersplenizmom. Acta Chir Iugoslav 2002; 49/3: 93-8.

13. Tasić N, Radak Đ, Cvetković Z, Petrović B, Ilijevski N, Đorđević-Denić G. Uloga i značaj oligoelemenata u patogenezi ateroskleroze. Vojnosanit Pregl 2004; 61(6): 667-73.

14. Nenezić D, Panđaitan S, Ilijevski N, Matić P, Gajin P, Radak Đ. Lečenje inficirane rane pomoću eksponiranog silver-ring vaskularnog grafta i naknadno pokrivanje slobodnim kožnim transplantatom po Tiršu. Srp Arh Celok Lek 2005; 133(1-2): 69-71.

15. Ilijevski N , Krivokapić B, Smiljanić B, Nenezić D, Popov P, Sagić D , Radak Đ. Karotidna endarterektomija u cervikalnoj-blok anesteziji kod bolesnika sa okluzijom kontralateralne unutrašnje karotidne arterije. Srp Arh Celok Lek 2006; 134(3-4): 122-28.

16. Gajin P, Radević B, Nenezić D, Ilijevski N, Ješić-Vukićević R, Radak Đ. Distalni splenorenalni šant i parcijalna resekcija slezine. Srp Arh Celok Lek 2007; 135 (5-6): 293-97.

17. Sagić D, Antonić Ž, Petrović B, Duvnjak S, Peić M, Mašulović D, Ilijevski N, Radak Đ. Endovaskularni i hirurški tretman restenoze karotidne arterije. Acta Chir Iugoslav 2007; 54/3: 43-6.

18. Sagić D, Antonić Ž, Perić M, Duvnjak S, Petrović B, Ilijevski N, Radak Đ. Embolija sa vazduhom tokom karotidne dilatacije sa stentom. Acta Chir Iugoslav 2007; 54/3: 59-61.

19. Nenezić D, Tasić N, Ilijevski N, Radak Đ. Specifičnosti vaskularne anastomoze kod transplantacije jetre – naša iskustva. Srp Arh Celok Lek 2007; 135(7-8): 407-13.

20. Sagić D, Kecmanović V, Vidaković R, Kovačević V,  Antonić Ž, Stanišić M, Ilijevski N, Radak Đ. Perkutana intervencija karotidne stenoze uzrokovane radioterapijom Hodgkinovog limfoma. Acta Chir Iugoslav 2009; 56(4): 47-9.

 • Babic S, Tanaskovic S, Neskovic M, Gajin P, Nenezic D, Stevanovic P, Aleksic N, Sevkovic M, Ilijevski N, Matic P, Popov P, Vucurevic G, Unic-Stojanovic D, Radak D. Surgical treatment of proximal segmental occlusion of the internal carotid artery. Surg Res Pract 2019; doi.org/10.1155/2019/2976091.

Ceo rad u časopisu koji nisu indeksirani u gore navedenim  bazama  podataka:

1. Lazić A, Ilijevski N. Elektronsko modelovanje pobuđivanja neurona. Med Podml 1983; 35/2: 89-94.

2. Ilijevski N, Kalezić V, Petrović M, Rabrenović Lj, Bjelović M. Duodenokolična fistula u Chron-ovoj bolesti – prikaz slučaja. Medicinska Istraživanja 1996; 30/2: 38-41.

3. Bjelović M, Kalezić V, Peško P, Ušaj S, Marinković J, Ilijevski N. Korelacija makroskopskih i histoloških karakteristika regionalnih limfnih čvorova u pacijenata sa karcinomom rektuma i sigmoidnog kolona. Medicinska Istraživanja 1996; 30/2: 42-7.

4. Kalezić V, Bjelović M, Peško P, Ćuk V, Jovanović M, Marinković J, Ilijevski N. Prognostički faktori od značaja za procenu zahvaćenosti limfnih čvorova u pacijenata sa karcinomom kolona i rektuma. Medicinska Istraživanja 1996; 30/2: 48-52. (M 53)

5. Ilijevski N, Janjić P, Ćakić J, Bjelović M, Kalezić V, Janković Z. Iatrogenic rectal injuries caused by rectoscopy or barium enema. Arch Gastroenterohepatol 1997; 16/2: 43-6.

6. Kalezić V, Bjelović M, Peško P, Radovanović N, Ilijevski N. Multivarijantna analiza karakteristika tumora od značaja za procenu lokalnog širenja bolesti u pacijenata sa adenokarcinomom rektuma i sigme. Pož Med Glas 1997; 6/1-2: 39-42.

7. Radak Đ, Radević B, Ilijevski N, Vučurević G, Petrović B, Radičević S, Bojić M. Eversion carotid endarterectomy vs. classical open technique. Medicinska Istraživanja 1997; 31/2: 55-8.

8. Bjelović M, Kalezić V, Peško P, Radovanović N, Ilijevski N. Klinička procena nodalnog statusa u pacijenata sa adenokarcinomom rektuma i sigme. Pož Med Glas 1998; 1: 5-8.

9. Bjelović M, Kalezić V, Peško P, Radovanović N, Ilijevski N. Veličina limfnih čvorova kao parametar procene zahvaćenosti tumorskim tkivom u bolesnika sa adenokarcinomom rektuma i sigme. Pož Med Glas 1998; 1: 9-12.

10. Kuprešanin I, Radak Đ, Mangovski Lj, Radević B, Ilijevski N, Vučurević G, Radičević S, Bojić M. Transesophageal echocardiographic findings in patients with cerebrovascular insufficiency. Cardiovasc Imag 1998; 10/4: 169-72.

11. Sagić D, Perić M, Radak Đ, Radević B, Ilijevski N, Lazarević A, Bojić M. Pseudotumorski paraezofagusni variksi: evaluacija metodom frontalne radiografije grudnog koša. Arch Gastroenterohepatol 2000; 19/1-2: 19-23.

12. Sagić D, Radak Đ, Perić M, Ilijevski N, Petrović B, Sajić Z , Mirić M. Interventne radiološke metode u tretmanu opstrukcija grana aortnog luka. Balneoclimatologija 2001; 25/S1, 297-300.

13. Sekulović S, Pervulov S, Kronja G, Mišović S, Ilijevski N, Popov P. Kolor doppler ehoflebografija u proceni ekstenziteta duboke venske tromboze nogu. RAS 2001; 10/2, 83-6.

14. Sekulović S, Pervulov S, Kronja G, Ilijevski N. Insuficijencija perforantnih vena nogu kao uzročnik varikoznog sindroma i njihova rana detekcija kolor doppler ehoflebografskom metodom. RAS 2002; 11/1, 55-60.

15. Ilijevski N, Milovanović I, Milačić P, Radak Đ. Akutna arterijska ishemija ekstremiteta Opšta Medicina 2005; 11(1-2): 28-32.

16. Radak Đ, Ilijevski N, Radević B, Nenezić D, Popov P, Vučurević G, Lozuk B, Babić D, Trebješanin Z, Gajin P, Jocić D, Kolar J, Radak S, Kuprešanin I, Buljak M, Matić P. Šta smo naučili posle 5.000 karotidnih endarterektomija za 14 godina!? Opšta Medicina 2005; 11(3-4): 147-55.

17. Tešić V, Unić D, Radak Đ, Ilijevski N, Jović M. Oporavak i neurološko ispitivanje nakon primene anestezije kombinacijom sevofluran-fentanil ili propofol-fentanil u hirurgiji karotidnih arterija. Anest Intens Ther 2005; 28(1):43-51.

18. Radak D, Ilijevski N. Hirurško lečenje duboke venske tromboze ilijakofemoralnog segmenta. Medicinska Istraživanja 2006; 40 (1): 42-4.

19. Stojanović Lj, Radak Đ, Ilijevski N, Maravič-Stojković V, Lalić N, Marisavljević D. Autoimunost i inflamacija u aterosklerozi. Bilt Hematol 2006; 34 (1/2): 4-8.

20. Ilijevski N, Otašević P, Milosavljević B, Jovović Lj, Sagić D, Radak Đ. Heart insufficiency in traumatic arteriovenous fistulas. Surgic Practice 2007; 11: 54-9.

21. Radak Dj, Ilijevski N, Nenezić D, Popov P, Matić P, Otasevic P. Revascularisation with silver-coated polyester grafts in management of prosthetic graft infection. Rom J Cardiovasc Surg 2007; 6(3): 115-22.

22. Radak Dj, Ilijevski N, Nenezić D, Popov P, Matić P, Otasevic P. Silver-coated polyester grafts in prevention of prosthetic graft infection. Rom J Cardiovasc Surg 2007; 6(4): 183-89.

23. Tanasković S, Ilijevski N, Nenezić D, Vučurević G, Popov P, Babič D, Despotović B, Radak Đ. Preokluzivna bolest unutrašnje karotidne arterije: medikamentozni tretman ili hirurško lečenje. Medicinska Istraživanja 2007; 41 (1): 34-8.

24. Jocić D, Matić P, Ilijevski N, Gajin P, Popov P, Nenezić D, Radak Đ. Monitoring vaskularnih pristupa i prevencija tromboze. Medicinska Istraživanja 2007; 41 (2): 23-30.

25. Tanasković S, Nenezić D, Ilijevski N, Popov P, Vučurević G, Gajin P, Babić S, Miličić M, Matić P, Radak Đ. Hronična okluzija ekstrakranijalnog dela unutrašnje karotidne arterije – patofiziološki mehanizmi, kliničke manifestacije, dijagnoza i lečenje. Medicinska istraživanja, 2008; 42(1): 39-44.

26. Despotović B, Gajin P, Ilijevski N, Tanasković S, Kolar J, Radak Đ. Savremeni koncept medikamentne terapije karotidne bolesti-uloga statina i antitrombocitnih lekova. Medicinska istraživanja 2008; 42(2): 11-16.

27. Radak Đ, Ilijevski N, Nenezić D, Popov P, Vučurević G, Gajin P et al. Šta smo naučili posle 6586 everzionih karotidnih endarterektomija? Medicinska istraživanja 2009; 43(2): 15-24.

28. Radak Đ, Davidović L, Tanasković S, Cvetković S, Kostić D, Ilijevski N. Vodič za lečenje karotidne bolesti. Medicinska istraživanja 2009; 43(3): 47-61.

29. Jovanović P, Nenezić D, Jovanović M, Popov P, Ilijevski N, Sagić D, Petrović B, Babić S, Stanišić N, Radak Đj. Mural aortic thrombosis as possible source of arterial embolisation and postoperative complications in vascular surgery. Medicinska istraživanja 2009; 43(1): 49-54.

30. Ilijevski N, Nenezić D, Popov P, Matić P, Jocić D, Babić S, Tanasković S, Radak Đ. Okluzivna bolest supraaortičnih grana. Zvezdara Clin Proc 2009;10(1-2): 25-7.

31. Radak Đ, Nenezić D, Popov P, Vučurević G, Lozuk B, Babić D, Kuprešanin I, Jovanović M, Ilijevski N. Cerebrovaskularna bolest i moderna karotidna hirurgija. Zvezdara Clin Proc 2009;10(1-2):33-7.

32. Radak Đ, Tanasković S, Matić P, Aleksić N, Babić S, Popov P, Ilijevski N. Inflamacija kao prediktor restenoze unutrašnje karotidne arterije nakon everzione endarterektomije. Medicinska istraživanja 2010; 44(1): 47-53.

33. Aščerić R, Ilić M, Radak Đ, Sagić D, Ilijevski N. Tok bolesti i rizik od rupture AAA. Medicinska istraživanja 2011; 45(2): 23-27.

34. Radak Đ, Babić S, Tanasković S, Matić P, Ilijevski N. Cerebrovaskularna insuficijencija. Medicinska istraživanja 2011; 45(2): 41-45.

35. Aščerić R, Ilijevski N, Ilić M, Sekulić S, Radujković N, Donfrid B. Uticaj arterijske hipertenzije i hronične opstruktivne bolesti pluća na uvećanje aneurizme trbušne aorte. Tehnika 2013; 68(3): 563-68.

36. Ranković-Ničić LJ, Strugarević E, Tanasković S, . . . , Ilijevski N, . . ., et al. Perioperativna diseminovana intravaskularna koagulacija nakon hirurškog lečenja aneurizmatske bolesti trbušne aorte – prikaz bolesnika. Medicinska istraživanja 2014; 48(1): 32-36.

37. Radak Đ, Tanasković S, Babić S, . . . , Ilijevski N. Uloga postojanja baze podataka u istraživanju pacijenata obolelih od karotidne ateroskleroze na koje se ne može primeniti hirurško lečenje. Medicinska istraživanja 2014; 48(1): 51-53.

38. Popović V, Đorđević N, Ilijevski N, Popov P, Tanasković S. Standardi i potrebe novoformiranog centra za vaskularnu hirurgiju. Medicinska istraživanja 2015; 49(2): 58-59.

39. Aščerić R, Ilijevski N.  Faktori rizika za nastanak aneurizme abdominalne aorte.  Zvezdara Clin Proc  2015;       16(1-2): 1-4.

 • Atanasijević I, Radak Đ, Đukić N, Nešković M, Babić A, . . . Ilijevski N. Akutna stanja u venskim oboljenjima. Halo 194 2019; 25(1): 61-77.

Ceo rad u zborniku međunarodnog skupa:

1. Radak Đ, Radević B, Ilijevski N, Vučurević G, Radičević S, Bojić M. Immediate reoperation for intraoperative and early stroke after carotid endarterectomy – findings and results. Proceedings ofthe Third Congess ofthe Asian Vascular Society, Beijing, China, May 8-10, 1998; 161-70.

2. Radak Đ, Knežević P, Babić D, Đukić V, Ilijevski N, Todorović M, Radević B, Bojić M. Vasorenal hypertension – treatment. Proceedings ofthe Third Congess ofthe Asian Vascular Society, Beijing, China, May 8-10, 1998; 191-8.

3. Kuprešanin I, Radak Đ, Radević B, Ilijevski N, Vučurević G, Radičević S, Bojić M, Đukić V, Knežević P. Transesophageal echocardiographic findings in patients with cerebrovascular insufficiency. Proceedings ofthe Third Congess ofthe Asian Vascular Society, Beijing, China, May 8-10, 1998; 378-84.

4. Radak Dj, Ilijevski N. Vascular medicine – new trends in diagnostics and therapy Proceedings ofthe 4th ISPO Central & Eastern European Conference and 5th Congess of Serbia & Montenegro Physiatrists, September 28 – October 01, 2005; 13-7.

5. Radak Dj, Ilijevski N. Surgical treatment of iliofemoral deep venous thrombosis Proceedings of the 15th World Congress ofthe Union Internationale De Phlebologie, Rio, Brasil, October 2-7, 2005; 323-26.

6. Stojanovich L, Djokovic A, Kontic M, Smiljanic D, Ilijevski N, Bojovic V, Marisavljevic D. Non-thrombotic neurological and cardiac manifestations: in a cohort of Serbian patients with primary and secondary antiphospholipid syndrome. Proceedings of the World medical conference, Prague, Czech Republic, September 26-28, 2011; 51-56.

Ceo rad u zborniku nacionalnog skupa

1. Antonijević Ž, Kostić S, Jovanović I, Ilijevski N, Ćeranić Lj, Josipović Z. Kriterijumi i postupci za utvrđivanje arterijske hipertenzije u dece i omladine. Simpozijum o hipertenziji i simpozijum o anatagonistima kalcijuma sa posebnim osvrtom na aldizem, Titograd, 28-29. Maj 1987. Zbornik Radova, 75-7.

2. Ilijevski N, Radak Đ. Everziona karotidna endarterektomija u uslovima okluzije kontralateralne unutrašnje karotidne arterije. Drugi jugoslovenski simpozijum o moždanom udaru, Soko Banja, 18-20. Oktobar 2001. Niške Sveske, 100-107.

3. Jocić D, Radak Đ, Ilijevski N. Hirurško lečenje komplikacija trajnih vaskularnih pristupa za hemodijalizu. 11. Škola dijalize, Beograd, 27. Maj 2005. Nešić V. ed. Hipotenzija na dijalizi i vaskularni pristup, 97-102.

4. Radak Đ, Ilijevski N, Davidović L, Maksimović Ž, Cvetković S, Kostić D. i sar. Oboljenja i lečenje karotidnih arterija. Satelitski simpozijum „Periferna vaskularna bolest: dijagnostičko – terapijski algoritam“, Timočki medicinski dani , Zaječar, 21. Juni 2009. Tim med glas 2009; 34(1): 20-5.

5. Ilijevski N, Kostić D, Miličić M, Nenezić D, Popov P, Gajin P i sar. Oboljenja supraaortalnih grana i sindrom gornje aperture toraksa (TOS). Satelitski simpozijum „Periferna vaskularna bolest: dijagnostičko – terapijski algoritam“, Timočki medicinski dani , Zaječar, 21. Juni 2009. Tim med glas 2009; 34(1): 37-42.

6. Cvetković S, Kuzmanović I, Jadranin D, Marković M, Činara I, Davidović L, Maksimović Ž, Ilijevski N. Akutna i hronična venska insuficijencija. Satelitski simpozijum „Periferna vaskularna bolest: dijagnostičko – terapijski algoritam“, Timočki medicinski dani , Zaječar, 21. Juni 2009. Tim med glas 2009; 34(1): 46-50.

7. Ilijevski N. Karotidna hirurgija u OET anesteziji bez upotrebe šanta. Dani klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS – Dostignuća i kontroverze u vaskularnoj hirurgiji, Beograd, 9. Oktobar 2015. Zbornik radova, 23-5.

Izvod u zborniku međunarodnog skupa:

 1. Kerimović-Morina Đ, Maksimović B, Kecman-Prunić B, Ilijevski N. Cardiovascular manifestations in Behcet,s disease. Vith Eular Symposium European League Against Rheumatism, Athens, Greece, 16th – 19th May 1990. Clin Experim Rheumatol 1990; 8/S-4: 44
 2. Jevtić M, Ilijevski N, Aleksić S, Mišović S, Jovanović M. Surgical aspects and perspectives ofperitoneal dialysis. 7th Congress ofthe International Society For Peritoneal Dialysis, Stocholm, Sweden, June 18-21, 1995. Perit Dialysis Inter 1995; 15/4s1: 54
 3. Jevtić M, Mišović S, Ignjatović D, Ilijevski N, Mladenović M. Surgical treatment ofvascular war trauma in multiple traumatised patients – our field experience. XII International Congress of Emergency Surgery And Intensive Care, Oslo, Norway, 17-22 September 1995.
 4. Ilijevski N, Radak Đ, Delić A, Vukajlović D, Kuprešanin I, Mišović S, Simić A, Kronja G, Jevtić M, Bojić M. Diagnosis oftraumatic arteriovenous fistulas. 7th Mediterranean Congress of Angiology And Vascular Surgery, Limassol, Cyprus, 23-25 March 1996; P 54.
 5. Radak Đ, Nenezić D, Ilijevski N, Petrović B, Radičević S, Bojić M. Eversion carotid endarterectomy: technique modification and early results. 7th Mediterranean Congress of Angiology And Vascular Surgery, Limassol, Cyprus, 23-25 March 1996; P 73.
 6. Jevtić M, Mišović S, Petrović M, Kronja G, Simić A, Ilijevski N. War injuries ofmajor extremity vessels. 7th Mediterranean Congress of Angiology And Vascular Surgery, Limassol, Cyprus, 23-25 March 1996; P 122.
 7. Nenezić D, Radak Đ, Ilijevski N, Radević B, Petrović B, Kuprešanin I, Bojić M. Kinking and coiling ofthe internal carotid artery. International Union of Angiology European Chapter,s Congress, Budapest, Hungary, 19-22 May, 1996. Inter Angio 1996; 15/2 S1: 71.
 8. Popov P, Radević B, Delić A, Vukajlović D, Ilijevski N, Gajin P, Bojić M. Artery aneurysms ofthe lower extremities. International Union of Angiology European Chapter,s Congress, Budapest, Hungary, 19-22 May, 1996. Inter Angio 1996; 15/2 S1: 92.
 9. Radak Đ, Radević B, Ilijevski N, Nenezić D, Vučurević G, Popov P, Babić D, Petrović B, Radičević S, Bojić M. Emergency carotid desobstruction for acute stroke. 1st International Conference of Emergency Surgery, Belgrade, Yugoslavia, 25th-28th September 1996; P 54.
 10. Ilijevski N, Perić M, Popov P, Nenezić D, Radević B, Radak Đ, Kuprešanin I, Vučurević G, Jović M, Bojić M. Surgical strategy in combined carotid and coronary artery disease. 1st Macedonian Congress of Cardiology, Ohrid, R. Macedonia, October 09-12, 1996; P 142.
 11. Popov P, Radević B, Radak Đ, Vučurević G, Ilijevski N, Nenezić D, Lozuk B, Gajin P, Bojić M. Aneurysms of the visceral arteries. 1st Macedonian Congress of Cardiology, Ohrid, R. Macedonia, October 09-12, 1996; P 142.
 12. Vučurević G, Radević B, Radak Đ, Nenezić D, Babić D, Ilijevski N, Popov P, Kerimović V, Bojić M. Aneurysm ofthe abdominal aorta – our experience. 1st Macedonian Congress ofCardiology, Ohrid, R. Macedonia, October 09-12, 1996; P 142.
 13. Radević B, Babić D, Radak Đ, Nenezić D, Delić A, Popov P, Ilijevski N Vučurević G, Bojić M. Decompresive shunt surgery in control ofbleeding esophageal varices. 1st Macedonian Congress of Cardiology, Ohrid, R. Macedonia, October 09-12, 1996; P 160.
 14. Radak Đ, Radević B, Nenezić D, Ilijevski N, Vučurević G, Radičević S. Eversion carotid endarterectomy: early results. 1st Macedonian Congress ofCardiology, Ohrid, R. Macedonia, October 09-12, 1996; P 161.
 15. Nenezić D, Radević B, Radak Đ, Ilijevski N, Popov P, Lozuk B, Petrović B, Kuprešanin I, Bojić M. Transposition ofthe aortic arch branches. 1st Macedonian Congress of Cardiology, Ohrid, R. Macedonia, October 09-12, 1996; P 161.
 16. Ilijevski N, Radak Đ, Radević B, Kronja G, Mišović S, Simić A, Jevtić M, Bojić M. Emergency surgery oftraumatic av fistulas. 8th Mediterranean Congress ofAngiology And Vascular Surgery, Alexandria, Egypt, March 31 – April 2, 1997; P 25.
 17. Vučurević G, Radak Đ, Ilijevski N, Radević B, Bojić M. Re-do carotid surgery. 8th Mediterranean Congress of Angiology And Vascular Surgery, Alexandria, Egypt, March 31 – April 2, 1997; P 79.
 18. Radak Đ, Radević B, Ilijevski N, Nenezić D, Vučurević G, Popov P, Babić D, Petrović B, Radičević S, Bojić M. Emergency carotid desobstruction for acute stroke. 8th Mediterranean Congress of Angiology And Vascular Surgery, Alexandria, Egypt, March 31-April 2,1997;P 83.
 19. Ilijevski N, Radak Đ, Radević B, Nenezić D, Bojić M, Kronja G, Mišović S, Simić A, Jevtić M. The reliability ofclinical signs in diagnosis oftraumatic arteriovenous fistulas. International Surgical Week ISW 97, 37th World Congress of Surgery, Acapulco, Mexico, August 24-30, 1997; P 136.
 20. Radak Đ, Radević B, Ilijevski N, Milovanović N, Bojić M. Immediate reoperation for intraoperative and early stroke after carotid endarterectomy. Findings and results. XI Annual Meeting of the European Society For Vascular Surgery, Lisbon, Portugal, 17-20 September, 1997; P 138.
 21. Jevtić M, Ilijevski N, Ignjatović D, Zoranović U. Measurement ofinjury severity and its practical application. 2nd European Congress of Trauma & Emergency Surgery, Athens, Greece, October 1-4, 1997; Eur J Emerg Surg Int Care 1997; 20/S3: 16-18.
 22. Ilijevski N, Radević B, Radak Đ, Popov P, Milosavljević G, Sajić Z, Bojić M. Delayed re-do femoral vein reconstruction – case report. 2nd European Congress ofTrauma & Emergency Surgery, Athens, Greece, October 1-4, 1997; Eur J Emerg Surg Int Care 1997; 20/S3: 36.
 23. Ilijevski N, Radević B, Radak Đ, Popov P, Milosavljević G, Sajić Z, Bojić M. Greater saphenous vein panel graft in delayed “re-do” femoral vein reconstruction. XIII World Congress of Phlebology, Sydney, Australia, September 6-11, 1998; P 312.
 24. Ilijevski N, Radak Đ, Radević B, Bojić M, Kronja G, Mišović S, Simić A, Jevtić M. Emergency surgery oftraumatic AV fistulas. 47th International Congress ofthe European Society For Cardiovascular Surgery, Paris, France, September 26-29, 1998; Cardiovasc Surg 1998; 6/S1: V4.4-40.
 25. Vučurević G, Radak Đ, Ilijevski N, Nenezić D, Radević B, Bojić M. Re-do carotid surgery. 47th International Congress ofthe European Society For Cardiovascular Surgery, Paris, France, September 26-29, 1998; Cardiovasc Surg 1998; 6/S1: V6.1-52.
 26. Nenezić D, Radak Đ, Petrović B, Radević B, Ilijevski N, Vučurević G, Popov P, Babić D, Gajin P, Bojić M. Diagnostics and operative treatment ofthe morphologic anomalies (kinking-coiling) ofthe carotid arteries. 47th International Congress ofthe European Society For Cardiovascular Surgery, Paris, France, September 26-29, 1998; Cardiovasc Surg 1998; 6/S1: V6.4-53.
 27. Radak Đ, Radević B, Vučurević G, Ilijevski N, Šternić N, Petrović B, Radičević S, Bojić M. Reconstructive surgery ofthe extracranial segment ofthe vertebral arteries. 47th International Congress ofthe European Society For Cardiovascular Surgery, Paris, France, September 26-29, 1998; Cardiovasc Surg 1998; 6/S1: V6.6-53.
 28. Nenezić D, Radak Đ, Ilijevski N, Petrović B, Bojić M. Transcranial doppler sonography in evaluation ofeversion carotid endarterectomy. 47th International Congress of the European Society For Cardiovascular Surgery, Paris, France, September 26-29, 1998; Cardiovasc Surg 1998; 6/S1: Vpp18-86.
 29. Ilijevski N, Radak Đ , Radević B, Nenezić D, Todorović P, Babić D, Popov P, Vučurević G, Mladenović D, Bojić M. Carotid endarterectomy in patients with contralateral internal carotid artery occlusion. 24th World Congress ofthe International Society For Cardiovascular Surgery, Melbourne, Australia, September 12-16, 1999; Cardiovasc Surg 1999; 7/S1: 17.
 30. Nenezić D, Petrović B, Ilijevski N, Tasić N, Radević B, Bojić M. Transcranial doppler sonography (TCD) in estimating the efficacy of eversion carotid endarterectomy (CEA). 24th World Congress of the International Society For Cardiovascular Surgery, Melbourne, Australia, September 12-16, 1999; Cardiovasc Surg 1999; 7/S1: 32-3.
 31. Popov P, Radević B, Radak Đ, Ilijevski N, Gajin P, Bojić M. Transposition ofthe supraaortic branches. 24th World Congress ofthe International Society For Cardiovascular Surgery, Melbourne, Australia, September 12-16, 1999; Cardiovasc Surg 1999; 7/S1: 142.
 32. Radak Đ, Radević B, Šternić N, Vučurević G, Petrović B, Ilijevski N, Radičević S, Nešković AN, Bojić M. Eversion vs. longitudinal carotid endarterectomy: a single center experience 28th International Congress of Thoracic, Cardiac And Vascular Surgeons, Krakow, Poland, Pol Surg 2000; 2/S2: 107.
 33. Popov P, Radević B, Ilijevski N, Vučurević G, Kostić V, Bojić M. Retroperitoneal vs. transperitoneal approach in surgical treatment ofthe aneurysms ofabdominal aorta. 19th World Congress ofthe International Union ofAngiology, Ghent, Belgium, May 1-5, 2000. Int Angio 2000; 19/2 S1: 53.
 34. Ilijevski N, Radak Đ, Radević B, Bojić M, Kronja G, Simić A, Jevtić M. Heart insufficiency in traumatic AV fistulas. 19th World Congress ofthe International Union ofAngiology, Ghent, Belgium, May 1-5, 2000. Inter Angio 2000; 19/2 S1: 127.
 35. Ilijevski N, Radak Đ, Radević B, Bojić M, Kronja G, Simić A, Jevtić M. Heart insufficiency in traumatic AV fistulas. 49th International Congress ofthe European Society For Cardiovascular Surgery, Dresden, Germany, June 24-27, 2000. Cardiovasc Surg 2000; 8/S1: 60.
 36. Popov P, Radević B, Ilijevski N, Vučurević G, Kostić V, Bojić M. Retroperitoneal vs. transperitoneal approach in surgical treatment ofthe aneurysms ofabdominal aorta. 49th International Congress ofthe European Society For Cardiovascular Surgery, Dresden, Germany, June 24-27, 2000. Cardiovasc Surg 2000; 8/S1: 175-76.
 37. Ilijevski N, Radak Đ, Radević B, Sagić D, Bojić M, Kronja G, Simić A, Jevtić M. Popliteal traumatic av fistulas. 25th World Congress ofthe International Society For Cardiovascular Surgery, Cancun, Mexico, September 9-13, 2001; Cardiovasc Surg 2001; 9/S2: 43-4.
 38. Nenezić D, Petrović B, Ilijevski N, Buljak M. Transcranial doppler sonography in estimating the efficacy ofeversion carotid endarterectomy. 25th World Congress ofthe International Society For Cardiovascular Surgery, Cancun, Mexico, September 9-13, 2001; Cardiovasc Surg 2001; 9/S2: 30.
 39. Popov P, Radević B, Ilijevski N, Nenezić D, Vučurević G. Retroperitoneal vs. transperitoneal approach in AAA surgical treatment. 25th World Congress ofthe International Society For Cardiovascular Surgery, Cancun, Mexico, September 9-13, 2001; Cardiovasc Surg 2001; 9/S2: 34.
 40. Vučurević G, Radak Đ, Ilijevski N, Buljak M, Janković Z, Popov P, Nenezić D. Carotid endarterectomy with the subclavian artery transposition in the treatment ofCV insufficiency and SSS. 25th World Congress ofthe International Society For Cardiovascular Surgery, Cancun, Mexico, September 9-13, 2001; Cardiovasc Surg 2001; 9/S2: 77.
 41. Ilijevski N, Radak Đ,Petrović B, Neskovic V, Gajin P. Pseudoaneurysm formation after eversion carotid endarterectomy – case report. 25th World Congress ofthe International Society For Cardiovascular Surgery, Cancun, Mexico, September 9-13, 2001; Cardiovasc Surg 2001; 9/S2: 75.
 42. Ilijevski N, Radak Đ, Perić M, Maravić V, Sagić D, Radević B. Homografts and femoral vein grafts for aortoiliac reconstruction. XII Mediterranean Congress ofAngiology And Vascular Surgery, Paphos, Cyprus, May 22-26, 2002. P 59.
 43. Radak Đ, Ilijevski N, Radević B, Radak S. Single center experience on eversion vs. standard carotid endarterectomy: a prospective non-randomized study. 3rd International Congress ofthe Central European Vascular Forum, Portorož, Slovenija, May 2002. CEVJ 2002; 1/1: 45.
 44. Radak Đ, Ilijevski N, Radević B, Radak S. Eversion vs. standard carotid endarterectomy: a prospective non-randomized study. XII Mediterranean Congress ofAngiology And Vascular Surgery, Paphos, Cyprus, May 22-26, 2002. P. 89.
 45. Sagic DZ, Mangovski L, Radak D, Peric MS, Ilijevski N, Sagic L. Ballon-angioplasty ofaortic coarctation in adults. Annual Meeting And Postgraduate Course ofthe Cardiovascular And Interventional Radiological Society ofEurope And The 4th Joint Meeting With The European Society of Cardiac Radiology (ESCR), Lucerne, Switzerland, October 5-9, 2002. Cardiovasc Intervent Radiol 2002; 25(Suppl 2): S 242.
 46. Sekulovic SZ, Pervulov GS, Kronja GS, Ilijevski NS. Color doppler echophlebography as the method ofchoice for early detection ofinsufficient perforating leg veins as a cause ofthe varicose syndrome. ECR2003 European Congress ofRadiology, Vienna , Austria, March 7-11, 2003. Europ Radiol 2003; 13 (Suppl 1): C-1045.
 47. Ilijevski NS, Krivokapić B, Smiljanić B, Nežić D, Radak Đ. Carotid endarterectomy in cervical block anesthesia. 26th World Congress ofthe International Society For Cardiovascular Surgery, Maui, Hawaii, USA, March 21-25, 2004; Vascular 2004; 12/S1: S35.
 48. Perić M, Nežić D, Milojević P, Radak Đ, Ilijevski N, Nešković V, Sagić D. Single Vs. Two Stage Procedure For Concomitant Coronary And Carotid Artery Disease-Controversy Continues 53rd International Congress ofthe European Society For Cardiovascular Surgery, Ljubljana, Slovenia, June 02-05, 2004. Interact Cardiovasc Thor Surg 2004;3/S1:S79.
 49. Ilijevski N. Eversion carotid endarterectomy without intraoperative monitoring in patients with occlusion ofthe contralateral internal carotid artery. 53rd International Congress ofthe European Society for Cardiovascular Surgery, Ljubljana, Slovenia, June 02-05,  2004. Interact Cardiovasc Thor Surg 2004;3/S1:S80.
 50. Jocić D, Ilijevski N, Đukić V, Radak Đ. Diabetes mellitus as a risk factor for perioperative complications after carotid surgery. 53rd International Congress ofthe European Society For Cardiovascular Surgery, Ljubljana, Slovenia, June 02-05, 2004. Interact Cardiovasc Thor Surg 2004;3/S1:S81.
 51. Rančić Z, Radak Đ, Radević B, Sternić N, Ilijevski N, Vučurević G, Petrović B, Radičević S. Eversion versus conventional carotid endarterectomy-perioperative findings and early morbidity and mortality. 53rd International Congress ofthe European Society For Cardiovascular Surgery, Ljubljana, Slovenia, June 02-05, 2004. Interact Cardiovasc Thor Surg 2004;3/S1:S106.
 52. Sagić D, Antonić Z, Radak Dj, Perić M, Ilijevski N, Milojević P, Mašulović D. Angioplasty for native coarctation. 2nd Balkan Radiology Forum and 4th Macedonian Congress of Radiology. Ohrid, Macedonia, 08-12.09.2004. Abstract book: 51.
 53. Gajin P, Radak Đ, Ilijevski N, Sagić D, Nenezić D, Popov P, Radević B. Coarctation of the abdominal aorta. XVIII International Symposium on Morphological Sciences, Belgrade, Serbia&Montenegro, June 05-08, 2005. Abstract book: 68.
 54. Ilijevski N, Novaković B, Miholjčić A, Radak Đ. 4-D ultrasonography in morphological evaluation of vascular diseases. XVIII International Symposium On Morphological Sciences, Belgrade, Serbia&Montenegro, June 05-08, 2005. Abstract book: 81.
 55. Miličić M, Ilijevski N, Sagić D, Radak Đ. Reliability of non-invasive diagnostic methods in preoperative evaluation of abdominal aortic aneurysms. XVIII International Symposium On Morphological Sciences, Belgrade, Serbia & Montenegro, June 05-08, 2005. Abstract book 138.
 56. Nenezić D, Radak Đ, Vučurević G, Ilijevski N, Popov P, Lozuk B, Gajin P, Radević B. Duplex-scan follow-up of vascular anastomosis after liver transplantation. XVIII International Symposium on Morphological Sciences, Belgrade, Serbia&Montenegro, June 05-08, 2005. Abstract book: 154.
 57. Trebješanin Z. Blagotić M, Nenezić D, Ilijevski N, Lozuk B, Radak Đ. Variations in origin and branching ofthe left colic artery. XVIII International Symposium on Morphological Sciences, Belgrade, Serbia&Montenegro, June 05-08, 2005. Abstract Book: 154.
 58. Ilijevski N, Smiljanic B, Krivokapic B, Radak D. Carotid endarterectomy in cervical block anesthesia. 15th Congress of the Mediterranean League of Angiology and Vascular Surgery, Palermo, Italy, September 23-26, 2005. Int Angio 2005; 24/Suppl.2 (3): 33.
 59. Jocic D, Ilijevski N, Vucurevic G, Radak D. Vertebral arteries and early results of carotid endarterectomy. 15th Congress of the Mediterranean League of Angiology and Vascular Surgery, Palermo, Italy, September 23-26, 2005. Int Angio 2005; 24/Suppl.2 (3): 33.
 60. Radak D, Ilijevski N. 5000 carotid endarterectomy procedures using eversion technique: 14 years experience. 15th Congress of the Mediterranean League of Angiology and Vascular Surgery, Palermo, Italy, September 23-26, 2005. Int Angio 2005; 24/Suppl.2 (3): 34.
 61. Vucurevic G, Ilijevski N, Radak Dj. Reconstructions of the inferior vena cava. 15th World congress of the International Union of Phlebology, Rio, Brasil, October 2-7, 2005. Abstract book: 255.
 62. Gajin P, Ilijevski N, Radak Dj. Interruption of incompetent perforating veins using shearing phlebotome. 15th World congress of the International Union of Phlebology, Rio, Brasil, October 2-7, 2005. Abstract book: 355.
 63. Ilijevski NS, Nenezic D, Popov P, Vucurevic G, Sagic D, Jovic M, Radak Dj. Head and neck traumatic AV fistulas and vein aneurysms. 15th World congress of the International Union of Phlebology, Rio, Brasil, October 2-7, 2005. Abstract book: 200.
 64. Radak Dj, Sagic D, Vucurevic G, Ilijevski N. Surgical treatment of iliacofemoral deep venous thrombosis. 15th World congress of the International Union of Phlebology, Rio, Brasil, October 2-7, 2005. Abstract book: 202.
 65. Nenezic D, Vucurevic G, Ilijevski N. Limited vs. total stripping of the greater saphenous vein. 15th World congress of the International Union of Phlebology, Rio, Brasil, October 2-7, 2005. Abstract book: 374.
 66. Ilijevski N, Novaković B, Miholjčić A, Radak Đ. 4-D ultrasonography in morphological evaluation of vascular diseases. 16th Congress of the Mediterranean League of Angiology and Vascular Surgery, Crete, Greece, June 07-14, 2006. Abstract Book: 72.
 67. Radak Đ, Miličić M, Ilijevski N, Sagić D. Reliability of non-invasive diagnostic methods in preoperative evaluation of abdominal aortic aneurysms. 16th Congress of the Mediterranean League of Angiology and Vascular Surgery, Crete, Greece, June 07-14, 2006.Abstract Book: 80.
 68. Popov P, Radevic B, Sagic D, Ilijevski N, Nenezic D, Davidovic L, Radak D. Visceral artery aneurysms-25 year experience. XXII World Congress if the International Union of Angiology, Lisboa, Portugal, June 24-28, 2006. Abstract book 115.
 69. Saponjski J, Stojanovic Lj, Ilijevski N, Krotin M, Stanisic M. The role of angiography in non-trombogenic manifestations of occlusive blood vessels disease diagnostics. 12th International Congress on antiphospholipid antibodies, Florence, Italy, April 18-21, 2007. Abstract book P 33.
 70. Radak Đ, Tanaskovic S, Nenezic D, Vucurevic G, Popov P, Gajin P, Lozuk B, Ilijevski N. Eversion carotid endarterectomy versus best medical treatment in symptomatic patients with near total internal carotid artery occlusion. 58th ESCVS International Congress, Warsaw, Poland, April 30th-May 2nd, 2009. Interact Cardiovasc Thor Surg 2009; S1: S14-15.
 71. Stojanovich L, Djokovic A, Banichevich S, Radovanovich S, Elezovich I, Ilijevski N, Marisavljevic D. The role of phospholipid antibodies in occurence of cardiology manifestations in patients with antiphospholipid syndrome. 2nd European Congress of Immunology, Berlin, Germany, September 13-16,2009. Eur J Immunology 2009; 39 S1: S235.
 72. Stojanovich L, Marisavljevic D, Mijailović-Ivkovich M, Milinic N, Damjanov N, Elezovic I, Mikovich Z, Ilijevski N. The first lessons from the serbian national APS registry. 7th Meeting of the European Forum on Antiphospholipid Antibodies, Marseille, France, October 2-3, 2009. Abstract book P 34.
 73. Djokovic A, Stojanovich L, Banicevic S,  Ilijevski N, Krotin M, Elezovic I, Marisavljevic D. Does certain type of antibody in patients with antiphospholipid syndrome influence acute coronary syndrome development? The first international congress on Controversies in rheumatology and autoimmunity (CORA 2011), Florence, Italy, March 10-12, 2011. Clin Exper Rheum  2011; 29 (1):34-
 74. Stojanovich L, Stanisavljevic N, Marisavljevic D, Elezovic I, Ilijevski N, Markovic O. Does certain type and levels of antiphospholipid antibodies influence thrombosis? results from the Serbian national cohort study. The first international congress on Controversies in rheumatology and autoimmunity (CORA 2011), Florence, Italy, March 10-12, 2011. Clin Exper Rheum  2011; 29 (1):35-
 75. Stojanovich L, Djokovic A, Banicevic S, Lisulov D, Popovic-Bisenic V, Ilijevski N, Krotin M, Marisavljevic D. The intima media thickness measurement in systemic lupus erythematosus as a mighty tool in atherosclerosis assessment regarding secondary antiphospholipid syndrome. The first international congress on Controversies in rheumatology and autoimmunity (CORA 2011), Florence, Italy, March 10-12, 2011. Clin Exper Rheum  2011; 29 (1):174
 76. Stojanovich L, Petkovic M, Marisavljevic D, Ilijevski N, Mijailovic-Ivkovic M, Zivanovic S, Velinovic M. Levels of antiphospholipid antibodies and skin lessions in antiphospholipid syndrome patients: does association exist? The first international congress on Controversies in rheumatology and autoimmunity (CORA 2011), Florence, Italy, March 10-12, 2011. Clin Exper Rheum  2011; 29 (1):175-
 77. Gajin P, Radak D, Nenezic D, Ilijevski N, Tanaskovic S, Popov P, Babic S. Urgent carotid endarterectomy is safe and effective treatment in patients with “crescendo” transient ischemic attack. 60th ESCVS International Congress, Moscow, Russia, May 20-22, 2011. Interact Cardiovasc Thor Surg 2011;12/S1:S31.
 78. Stojanovic L, Kontic M, Djokovic A, Petkovic M, Ilijevski N, Stanisavljevic N, Marisavljevic D. Association between antiphospholipid antibody type and level and pulmonary manifestations in APS. EULAR 2011, London, England, May, 25-28, 2011. Abstract book.
 79. Stojanovich L, Saponjski J, Djokovic A, Mrda D, Ilijevski N, Elezovic I, Krotin M,  Marisavljevic D. Computed tomography as a new possibility for detecting subclinical arterial changes in antiphospholipid syndrome. EULAR 2011, London, England, May, 25-28, 2011. Abstract book.
 80. Stojanovich L, Elezovic I, Ilijevski N, Mikovic Z, Popovic-Kuzmanovic D, Marisavljevic D. An acquired immune response and genetic abnormalities leading to the onset of systemic manifestations of APS: a multidisciplinary study based on the Serbian national APS registry (PB15). 8th meeting of the European forum on antiphospholipid antibodies. Padua, Italy, September 29-October 1, 2011. Abstract book: 110.
 81. Stojanovich L, Djokovic A, Ilijevski N, Banicevic S, Krotin M, Saponjski J et al. Prevelence and association of accelerated atherosclerosis and cardiovascular involvement in APS: a prospective long-term follow-up study (PB14). 8th meeting of the European forum on antiphospholipid antibodies. Padua, Italy, September 29-October 1, 2011. Abstract book: 114.
 82. Radak Dj, Sotirovic V, Babic S, Tanaskovic S, Gajin P, Matic P, Ilijevski N. Intracranial aneurysms in patients with severe carotid disease. 63th ESCVS International Congress,Nice, France, April 24-27. 2014. Abstract book.  J Cardiovasc Surg. 2014; 55 (2) 95-6, 1337.
 83. Tanaskovic S. Popov P, Rancic Z, Sagic D, Antonic Z, Aleksic N, Babic S, Matic P, Jocic D, Gajin P, Ilijevski N, Radak Dj. Carotid angioplasty and stenting is safe and effectiv for carotid restenosis treatment after eversion endarterectomy- early and long-term results. 63th ESCVS International Congress,Nice, France, April 24-27. 2014. Abstract book.  J Cardiovasc Surg. 2014; 55 (2)  96, 1318.
 84. Radak Dj, Tanasković S, Matić P, . . . , Ilijevski N. Eversion carotid endarterectomy: Our experience after 24 years of carotid surgery and 13000 carotid endarterectomy procedures. The 66th ESCVS International Congress, Instanbul, Turkey, March 27-30. 2015. Abstract book. J Cardiovasc Surg 2015; 56(1): 81.
 85. Babić S, Tanasković S,  Gajin P, Nenezić D, Popov P, Ilijevski N et al. Eversion endarterectomy in patients with segmental internal carotid artery occlusion – early and long-term results. The 66th ESCVS International Congress, Instanbul, Turkey, March 27-30. 2015. Abstract book. J Cardiovasc Surg 2016; 57(2): 298.
 86. Babić S, Tanasković S, Gajin P, Nenezić D, Popov P, Ilijevski N, et al. The feasibility of surgical treatment in patients with type II internal carotid artery occlusion. The 65th ESCVS International Congress, Belgrade, Serbia, April 21-24. 2016. Abstract book. J Cardiovasc Surg 2016; 57(2): 3.
 87. Sevkovic M, Davidovic L, Tanasković S, . . . , Ilijevski N et al. Operative repair of extracranial cranial aneurysms based on anatomic types and kinks. The 65th ESCVS International Congress, Belgrade, Serbia, April 21-24. 2016. Abstract book. J Cardiovasc Surg 2016; 57(2): 4.
 88. Kabić Stakić M, Tanasković S, Babić S, . . ., Ilijevski N, et al. Prevention, diagnosis and treatment of venous insufficiency during pregnancy and brestfeeding. The 65th ESCVS International Congress, Belgrade, Serbia, April 21-24. 2016. Abstract book. J Cardiovasc Surg 2016; 57(2): 38.
 89. Matić P, Tanasković S, Babić S, . . . , Ilijevski N, et al. Treatment of simultaneous carotid disease and intracranial aneurysms. The 65th ESCVS International Congress, Belgrade, Serbia, April 21-24. 2016. Abstract book. J Cardiovasc Surg 2016; 57(2): 41.
 90. Nešković M, Gajin P, Nenezić D, . . . , Ilijevski N, et al. Urgent carotid endarterectomy is safe and effective treatment for patients with acute neurological ischemic events. The 65th ESCVS International Congress, Belgrade, Serbia, April 21-24. 2016. Abstract book. J Cardiovasc Surg 2016; 57(2): 53.
 91. Tanasković S, Babić S, Nenezić D, Ilijevski N, et al. Inflammation as carotid restenosis predictor following eversion endarterectomy. The 65th ESCVS International Congress, Belgrade, Serbia, April 21-24. 2016. Abstract book. J Cardiovasc Surg 2016; 57(2): 73.
 92. Djukić N, Nenezić D, Ilijevski N, Vučurević G, et al. Two-case series of large isolated iliac artery aneurysms with ureteral obstruction and hydronephrosis: compression symptoms are limitation for endovascular procedures. The 65th ESCVS International Congress, Belgrade, Serbia, April 21-24. 2016. Abstract book. J Cardiovasc Surg 2016; 57(2): 124.
 93. Bučić A, Ilijevski N, Nenezić D, et al. Best medical treatment of carotid disease. The 65th ESCVS International Congress, Belgrade, Serbia, April 21-24. 2016. Abstract book. J Cardiovasc Surg 2016; 57(2): 126.
 94. Tanaskovic S., Radak Dj., Babic S., Aleksic N., Calija B., Maravic-Stojkovic V., Matic P., Gajin P., Nenezic D., Popov P., Vucurevic G., Vasic D., Ilijevski N. 3R (Restenosis Risk Rate) formula to calculate carotid restenosis risk after eversion endarterectomy by inflammation score analysis. VEITH symposium, Associate Faculty Global Podium Presentations, New York, USA, November 15-19. 2016. Abstract book.Vascular 2016; 24(1s): 50.
 95. Aščerić R, Ilijevski N, Trajković G, Dimković N. The correlation between the ankle brachial index and clinical examination in detection of peripheral arterial disease in hemodialysis patients.  The 66th ESCVS International Congress, Thessaloniki, Greece, May 11-14, 2017. Abstract book. J Cardiovasc Surg 2017; 58(3) Suppl 2: 9.
 96. Tanasković S, Sagić D, Antonić Ž, Babić S, Gajin P, Djukić N, Vučurević G, Ilijevski N, et al. Antegrade approach for simultaneous carotid endarterectomy and angioplasty of proximal lessions in patients with tandem stenosis of supraaortic arch vessels. .  The 66th ESCVS International Congress, Thessaloniki, Greece, May 11-14, 2017. Abstract book. J Cardiovasc Surg 2017; 58(3) Suppl 2: 23.
 97. Babić S, Tanasković S, Ilijevski N, et al. Benefit and risk of endovascular treatment in patients with proximal vertebral artery stenosis. .  The 66th ESCVS International Congress, Thessaloniki, Greece, May 11-14, 2017. Abstract book. J Cardiovasc Surg 2017; 58(3) Suppl 2: 23.
 98. Aščerić R, Sekulić S, Ilijevski N. Reconstruction of left iliac blood vessels after radical cystoprostatectomy for bladder transitional cell carcinoma – case report. .  The 66th ESCVS International Congress, Thessaloniki, Greece, May 11-14, 2017. Abstract book. J Cardiovasc Surg 2017; 58(3) Suppl 2: 93.
 99. Aščerić R, Sekulić S, Stefanović Z, Popović M, Adam J, Lazović M, Ilijevski N. Reconstruction of right tibial anterior artery after external skeletal fixation for tibial bone fracture: case report. The 67th ESCVS International Congress, Strasbourg, France, April 12-14, 2018. Abstract book. J Cardiovasc Surg 2018; 59(3) Suppl 2: 25.
 100.  Aščerić R, Ilijevski N, Trajković G, Dimković N. Clinical findings in end-stage renal disease patients on hemodialysis with peropheral arterial disease. The 67th ESCVS International Congress, Strasbourg, France, April 12-14, 2018. Abstract book. J Cardiovasc Surg 2018; 59(3) Suppl 2: 63.

Izvod u zborniku nacionalnog skupa:

1. Mišović S, Simić A, Kronja G, Jevtić M, Janković V, Anđelković V, Ilijevski N, Drašković M. Povrede poplitealnih krvnih sudova. 18. kongres hirurga Jugoslavije, Beograd, 8. – 11.6.1994. Acta Chir Iugoslav 1994; S1: 175

2. Mišović S, Simić A, Kronja G, Ilijevski N, Jevtić M. Hirurški tretman posttraumatskih AV fistula natkolenice. 18. kongres hirurga Jugoslavije, Beograd, 8. – 11.6.1994. Acta Chir Iugoslav 1994; S1: 184

3. Jevtić M, Simić A, Mišović S, Kronja G, Ilijevski N. Rekonstrukcija femoralnih krvnih sudova nakon 20 sati od povređivanja – prikaz slučaja. 18. kongres hirurga Jugoslavije, Beograd, 8. – 11.6.1994. Acta Chir Iugoslav 1994; S1:V 27

4. Nenezić D, Radević B, Radak Đ, Petrović B, Ilijevski N, Sagić D, Stanojević M, Kuprešanin I, Bojić M. Dijagnostika i operativno lečenje morfoloških anomalija karotidnih arterija. XIII kongres lekara Srbije sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, 26 – 30. Maj 1996; P. 150

5. Ilijevski N, Radević B, Radak Đ, Delić A, Nenezić D, Kuprešanin I, Sagić D, Sajić Z, Kerimović V, Knežević S, Bojić M. Klinički pregled i angiografija u dijagnostici traumatskih arteriovenskih (AV) fistula. XIII Kongres Lekara Srbije Sa Međunarodnim Učešćem, Vrnjačka Banja, 26 – 30. Maj 1996; P. 158 Acta Chir Iugoslav 1995; S1: 158

6. Ilijevski N, Radević B, Radak Đ, Delić A, Nenezić D, Kuprešanin I, Sagić D, Sajić Z, Kerimović V, Knežević S, Bojić M. Traumatske arteriovenske fistule. 19. kongres hirurga Jugoslavije, Bar, 9-13.06.1996. Acta Chir Iugoslav 1995; S1: 347

7. Radević B, Ilijevski N, Radak Đ, Nenezić D, Vučurević G, Popov P, Radomir B, Jović M, Radojević D, Milosavljević G, Ilić V, Bojić M. Eksperimentalna transplantacija jetre u realizaciji programa humane transplantacije. 19. Kongres hirurga Jugoslavije, Bar, 9-13.06.1996. Acta Chir Iugoslav 1995; S1: 168

8. Popov P, Babić D, Ilijevski N, Gajin P, Tomić V, Slijepčević B, Bojić M. Transpozicija brahiocefaličnih i vertebralnih arterija u revaskularizaciji mozga. 19. kongres hirurga Jugoslavije, Bar, 9-13.06.1996. Acta Chir Iugoslav 1995; S1: 318

9. Petrović B, Radak Đ, Radević B, Šternić N, Delić A, Nenezić D, Kuprešanin I, Vučurević G, Ilijevski N, Popov P, Babić D, Lozuk B, Radičević S, Bojić M. Karotidna endarterektomija bez arteriografije. 19. kongres hirurga Jugoslavije, Bar, 9-13.06.1996.Acta Chir Iugoslav 1996; S1: 323

10. Nenezić D, Radević B, Radak Đ, Petrović B, Ilijevski N, Sagić D, Stanojević M, Kuprešanin I, Bojić M. Dijagnostika i operativno lečenje morfoloških anomalija karotidnih arterija. 19. kongres hirurga Jugoslavije, Bar, 9-13.06.1996. Acta Chir Iugoslav 1996; S1: 324

11. Vučurević G, Radević B, Radak Đ, Nenezić D, Babić D, Ilijevski N, Popov P, Kerimović V, Bojić M. Aneurizme abdominalne aorte-naše iskustvo. 19. Kongres hirurga Jugoslavije, Bar, 9-13.06.1996. Acta Chir Iugoslav 1996; S1: 334

12. Radević B, Ilijevski N, Nenezić D, Vučurević G, Popov P, Babić D, Radak Đ, Sajić Z, Popović Z, Stanojević M, Lozuk B, Gajin P, Bojić M. Hronična ruptura aneurizme abdominalne aorte. 19. Kongres hirurga Jugoslavije, Bar, 9-13.06.1996. Acta Chir Iugoslav 1996; S1: 335

13. Radević B, Nenezić D, Sagić D, Vučurević G, Dapčević B, Perišić V, Grujičić S, Babić D, Popov P, Ilijevski N, Radojević D, Krstić D, Radak Đ, Gajin P, Nikolić J, Lozuk B, Bojić M. Dekompresivna šant-hirurgija u kontroli krvarećih ezofagealnih variksa. 19. kongres hirurga Jugoslavije, Bar, 9-13.06.1996. Acta Chir Iugoslav 1996; S1: 337

14. Radević B, Radomir B, Nenezić D, Sagić D, Vučurević G, Babić D, Popov P, Ilijevski N, Radak Đ, Kuprešanin I, Gajin P, Grujičić S, Bojić M, Lozuk B. Totalni i selektivni arest jetrene cirkulacije u toku resekcije jetre. 19. kongres hirurga Jugoslavije, Bar, 9-13.06.1996. Acta Chir Iugoslav 1996; S1: 338.

15. Sagić D, Radević B, Grujičić S, Perišić V, Radomir B, Ilijevski N, Nenezić D, Bojić M. Operativni porto-sistemski šant – angiografska evaluacija. 19. Kongres hirurga Jugoslavije, Bar, 9-13.06.1996. Acta Chir Iugoslav 1995; S1: 339

16. Radak Đ, Petrović B, Ilijevski N. Hirurgija intraoperativnog i ranog šloga posle karotidne endarterektomije. 20. Kongres hirurga Jugoslavije, Zlatibor, 17-21.05.1998.Acta Chir Iugoslav 1998; S1: 143

17. Babić D, Radević B, Ilijevski N. Komplikacije rekonstrukcija žučnih puteva pri transplantaciji jetre. 20. kongres hirurga Jugoslavije, Zlatibor, 17-21.05.1998. Acta Chir Iugoslav 1998; S1: 353

18. Ilijevski N, Radević B, Bojić M. Transplantacija pomoćne jetre. 20. kongres hirurga Jugoslavije, Zlatibor, 17-21.05.1998. Acta Chir Iugoslav 1998; S1: 355

19. Ilijevski N, Radak Đ, Radević B, Bojić M, Kronja G, Mišović S, Simić A, Jevtić M. Srčana insuficijencija kao kasna komplikacija traumatskih arteriovenskih fistula. XII kongres Kardiologa Jugoslavije, Herceg Novi, 14-18. Jun 1998. Kardiologija 1998; S1: 301.

20. Kuprešanin I, Radak Đ, Ilijevski N, Vučurević G, Radević B, Radičević S, Bojić M. Transezofagealna ehokardiografija kod pacijenata sa cerebrovaskularnom insuficijencijom XII kongres kardiologa Jugoslavije, Herceg Novi, 14-18. Jun 1998. Kardiologija 1998; S1: 89.

21. Petrović B, Radak Đ, Radičević S, Nikolić J, Ilijevski N, Bojić M. Značaj stresa kao faktora rizika u razvoju karotidne aterosklerozne bolesti koronarnih bolesnika. XII Kongres kardiologa Jugoslavije, Herceg Novi, 14-18. Jun 1998. Kardiologija 1998; S1: 212.

22. Radak Đ, Radević B, Ilijevski N, Vučurević G, Petrović B, Radičević S, Bojić M. Everziona karotidna endarterektomija – prospektivna, nerandomizirana studija. XII kongres kardiologa Jugoslavije, Herceg Novi, 14-18. Jun 1998. Kardiologija 1998; S1: 600.

23. Radak Đ, Radević B, Petrović B, Ilijevski N, Bojić M. Urgentna reoperacija kod intraoperativnog i ranog šloga posle karotidne endarterektomije – nalazi i rezultati. XII kongres kardiologa Jugoslavije, Herceg Novi, 14-18. Jun 1998. Kardiologija 1998; S1: 601.

24. Nenezić D, Radak Đ, Ilijevski N, Petrović B, Radević B, Bojić M. Dijagnoza i hirurško lečenje kinkinga i koilinga karotidnih arterija. XII Kongres Kardiologa Jugoslavije, Herceg Novi, 14-18. Jun 1998. Kardiologija 1998; S1: 602.

25. Vučurević G, Radak Đ, Radević B, Ilijevski N, Bojić M. Ekstrakranijalne karotidne aneurizme. XII Kongres Kardiologa Jugoslavije, Herceg Novi, 14-18. Jun 1998. Kardiologija 1998; S1: 603.

26. Radak Đ, Radević B, Petrović B, Kuprešanin I, Ilijevski N, Bojić M. Rekonstruktivna hirurgija ekstrakranijalnog segmenta vertebralnih arterija. XII Kongres Kardiologa Jugoslavije, Herceg Novi, 14-18. Jun 1998. Kardiologija 1998; S1: 604.

27. Ilijevski N, Radak Đ, Perić M, Radević B, Bojić M. Rekonstrukcija aneurizme trbušne aorte homograftom. 21. kongres hirurga Jugoslavije, Beograd, 21-24.03.2001. Acta Chir Iugoslav 2001; S1: 9.

28. Ilijevski N, Radević B, Bojić M, Popov P. Priprema grafta jetre za replantaciju. 21. kongres hirurga Jugoslavije, Beograd, 21-24.03.2001. Acta Chir Iugoslav 2001; S1: 175.

29. Popov P, Radević B, Nenezić D, Ilijevski N. Reintervencije na krvnim sudovima posle transplantacije jetre. 21. kongres hirurga Jugoslavije, Beograd, 21-24.03.2001. Acta Chir Iugoslav 2001; S1: 174.

30. Radak Đ, Radević B, Ilijevski N, Babić D. Donor pankreatektomija (transplantacija pankreasa) 21. Kongres hirurga Jugoslavije, Beograd, 21-24.03.2001. Acta Chir Iugoslav 2001; S1: 174.

31. Radak Đ, Radević B, Ilijevski N, Vučurević G. Donor hepatektomija (jetre). 21. kongres hirurga Jugoslavije, Beograd, 21-24.03.2001. Acta Chir Iugoslav 2001; S1: 175.

32. Radević B, Radak Đ, Nenezić D, Ilijevski N, Popov P. Transplantacija pankreasa. 21. kongres hirurga Jugoslavije, Beograd, 21-24.03.2001. Acta Chir Iugoslav 2001; S1: 176.

33. Nenezić D, Radević B, Vučurević G, Ilijevski N, Bojić M. Priprema i rekonstrukcija krvnih sudova grafta pankreasa kod multiorganske donor-operacije. 21. kongres hirurga Jugoslavije, Beograd, 21-24.03.2001. Acta Chir Iugoslav 2001; S1: 177.

34. Vučurević G, Radak Đ, Ilijevski N, Jović M, Radević B. Reoperacije u karotidnoj hirurgiji. 21. kongres hirurga Jugoslavije, Beograd, 21-24.03.2001. Acta Chir Iugoslav 2001; S1: 8.

35. Sagić D, Radak Đ, Ilijevski N, Sajić Z, Petrović Bb, Antonić Ž. Perkutana balon angioplastika: lečenje opstruktivne arterijske bolesti donjih ekstremiteta. Novine u vaskularnoj hirurgiji i angiologiji, Liceum, Kragujevac, 2001; 269.

36. Petrović B, Radak Đ, Ilijevski N, Sajić Z, Antonić Ž, Sagić D. Endovaskularni tretman arterijske hipertenzije. XIII kongres kardiologa Jugoslavije, Novi Sad, 17-20. oktobar 2001. Kardiologija 2001; S1: 6.

37. Ilijevski N, Radak Đ, Perić M, Sagić D, Radević B. Homograftovi u rekonstrukciji aortoilijačne regije. XIII kongres kardiologa Jugoslavije, Novi Sad, 17-20. oktobar 2001. Kardiologija 2001; S1: 6

38. Milojević P, Nešković V, Popov P, Ilijevski N, Perić M, Babić M, Bojović Ž, Đukanović B. Revaskularizacija miokarda na kucajućem srcu i karotidna endarterektomija – operacija u jednom aktu. IV kongres kardiologa Srbije, Beograd, 17-20. Oktobar 2002. P 428.

39. Popov P, Radević B, Radak Đ, Ilijevski N, Gajin P. Retroperitonealni vs. transperitonealni pristup u hirurškom lečenju aneurizmi abdominalne aorte. I kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije, Beograd, 31.10-01.11. 2002. Knjiga abstrakata: 33.

40. Radević B, Radak Đ, Popov P, Nenezić D, Ilijevski N, Vučurević G, Lozuk B, Gajin P. Hirurško lečenje koarktacije abdominalne aorte – prikaz slučaja. I kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije, Beograd, 31.10-01.11. 2002. Knjiga abstrakata: 36.

41. Ilijevski N, Radak Đ, Petrović B, Nešković V, Gajin P. Hirurško lečenje pseudoaneurizme nastale posle everzione karotidne endarterektomije – prikaz slučaja. I kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije, Beograd, 31.10-01.11. 2002. Knjiga abstrakata: 67.

42. Sagić D, Radak Đ, Ilijevski N, Sajić Z, Antonić Ž, Petrović B. Endovaskularne procedure kod promena na granama aortnog luka. I kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije, Beograd, 31.10-01.11. 2002. Knjiga abstrakata: 68.

43. Radak Đ, Ilijevski N. Indikacije za karotidnu endarterektomiju – dvanaestogodišnje iskustvo na 5000 bolesnika. XIV kongres kardiologa Jugoslavije, Beograd, 17-20. oktobar 2003. Kardiologija 2003; S1: 6.

44. Ilijevski N, Krivokapić B, Smiljanić B, Radak Đ. Karotidna endarterektomija u cervikalnom bloku. XIV kongres kardiologa Jugoslavije, Beograd, 17-20. Oktobar 2003. Kardiologija 2003; S1: 6

45. Antonić Ž, Sagić D, Radak Dj, Ilijevski N, Petrović B, Sajić Z. Implantacija karotidnog stenta korišćenjem distalne protekcije (Filterwire) – prikaz slučaja. 9. godišnji sastanak radiologa Srbije i Crne Gore, Tara, 14-17.05.2003. RAS 2003;12 (Suppl.1):37-38.

46. Antonić Ž, Sagić D, Radak Đ, Petrović B.B, Sajić Z, Ilijevski N. Distalna Protekcija U Karotidnom Stentingu, Iskustvo Ikvb Dedinje. VII Kongres Interne Medicine Srbije I Crne Gore. Igalo, 22-26. Jun 2004. Zbornik Sažetaka: 136.

47. Gajin P, Radević B, Sagić D, Ilijevski N, Nenezić D, Babić D, Popov P, Vučurević G, Lozuk B, Radak Đ. Koarktacija abdominalne aorte. VII kongres interne medicine Srbije i Crne Gore. Igalo, 22-26. jun 2004. Zbornik sažetaka: 137.

48. Radak Đ, Dedović S, Nikolić R, Ilijevski N. Kontinuirana medicinska edukacija – modni trend ili sistem za budućnost? 15. kongres lekara Srbije, Vrnjačka Banja, 31.05 – 04. 06.2005. Zbornik radova: 29.

49. Sagić D, Radak Đ, Antonić Ž, Perić M, Ilijevski N, Petrović B, Sajić Z, Duvnjak S. Endovaskularni tretman bolesti aorte. Deseti godišnji sastanak radiologa SCG i drugi kongres radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine SCG. Zlatibor, 05-09. jun 2005. Zbornik radova: 113.

50. Petrović BB, Antonić Ž, Radak Đ, Ilijevski N, Duvnjak S, Sagić D. Perkutane karotidne intervencije. Deseti godišnji sastanak radiologa SCG i drugi kongres radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine SCG. Zlatibor, 05-09. jun 2005. Zbornik radova: 114.

51. Radak Đ, Ilijevski N. Pouzdanost neinvazivne diagnostike u indikovanju i planiranju hirurškog lečenja aneurizme abdominalne aorte. XV kongres udruženja kardiologa Srbije i Crne Gore, Herceg Novi, 25-28. septembar 2005. Kardiologija 2005; 26(S1): 70.

52. Radak Đ, Ilijevski N. Šta smo naučili posle 5000 karotidnih endarterektomija za 14 godina? XV kongres udruženja kardiologa Srbije i Crne Gore, Herceg Novi, 25-28. septembar 2005. Kardiologija 2005; 26(S1): 71.

53. Miličić M, Ilijevski N, Sagić D, Radak Đ. Pouzdanost neinvazivne dijagnostike u indikovanju i planiranju hirurškog lečenja aneurizme abdominalne aorte. XV kongres udruženja kardiologa Srbije i Crne Gore, Herceg Novi, 25-28. septembar 2005. Kardiologija 2005; 26(S1): 82.

54. Ilijevski N, Novaković B, Miholjčić A, Radak Đ. 3-D i 4-D ultrasonografija u morfološkoj dijagnostici vaskularnih bolesti. XV kongres udruženja kardiologa Srbije i Crne Gore, Herceg Novi, 25-28. septembar 2005. Kardiologija 2005; 26(S1): 82.

55. Gajin P, Radević B, Sagić D, Ilijevski N, Nenezić D, Babić D, Popov P, Vučurević G, Lozuk B, Radak Đ. Koarktacija abdominalne aorte. XV kongres udruženja kardiologa Srbije i Crne Gore, Herceg Novi, 25-28. septembar 2005. Kardiologija 2005; 26(S1): 85.

56. Sagić D, Radak Đ, Antonić Ž, Perić M, Ilijevski N, Šaranović Đ, Mašulović D, Petrović BB, Duvnjak S. Perkutane endovaskularne procedure u oboljenjima aorte. XV kongres udruženja kardiologa Srbije i Crne Gore, Herceg Novi, 25-28. septembar 2005. Kardiologija 2005; 26(S1): 110.

57. Sagić D, Antonić Ž, Radak Đ, Petrović B, Ilijevski N, Duvnjak S, Perić M, Sajić Z. Endovaskularne interventne karotidne procedure. XV kongres udruženja kardiologa Srbije i Crne Gore, Herceg Novi, 25-28. septembar 2005. Kardiologija 2005; 26(S1): 110.

58. Novaković B, Radak Đ, Ilijevski N, Miholjčić A, Kojić M. Trodimenzionalna angiosonografija karotidne bifurkacije. IV kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije, Beograd, 5. novembar 2005. Knjiga abstrakata: 25.  I kongres flebologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, 12-14. oktobar 2007. Knjiga abstrakata 95.

59. Gajin P, Nenezić D, Ilijevski N, Popov P, Jocić D, Matić P, Radak Đ. Disrupcija insuficijentnih perforatora  Edwards-ovim flebotomom. I kongres flebologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, 12-14. oktobar 2007. Knjiga abstrakata 89.

60. Radak Đ, Ilijevski N, Matić P. Tromboza dubokih vena ilijakofemoralnog segmenta-hirurški tretman. I kongres flebologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, 12-14. oktobar 2007. Knjiga abstrakata 89.

61. Sagić D, Antonić Ž, Ilijevski N, Nenezić D, Lozuk B, Petrović B, Stanišić M, Radak Đ. Endovaskularno lečenje aneurizmatske bolesti aorte. V kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije, Novi Sad, 24-25. oktobar 2008. Knjiga abstrakata: 42.

62. Lukić B, Ilijevski N. Faktori koji utiču na procenat uspešnosti rane rehabilitacije kod pacijenata sa amputacijom donjih ekstremiteta. Deveti kongres fizijatara Srbije, sa međunarodnim učešćem, Subotica, 13–16 maj 2009. Knjiga abstrakata:

63. Popov P, Ilijevski N, Nenezić D, Jovanović P, Babić S, Tanasković S, Radak Đ. Cardiovascular events after combined carotid and coronary artery surgery what have we learned after three decades experience? 3. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem: Beograd, 13-16. maj 2009; str. 74.

64. Babić S, Nenezić D, Popov P, Ilijevski N, Vučurević G, Gajin P, Radak Đ. Faktori rizika i incidencija aterosklerotske bolesti kod osoba mlađih od 50 godina. 3. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem: Beograd, 13-16. maj 2009; str. 88.

65. Gajin P, Tanasković S, Nenezić D, Ilijevski N, Radak Đ. Koarktacija abdominalne aorte – prikaz tri slučaja uspešno rešenih endovaskularnim i hirurškim  procedurama. 3. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem: Beograd, 13-16. maj 2009; str. 91.

66. Trebješanin Z, Nenezić D, Popov P, Ilijevski N, Lozuk B, Tanasković S, Babić S, Despotović B, Radak Đ. Mesenteric vascular disease. 3. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem: Beograd, 13-16. maj 2009; str. 92.

67. Nenezić D, Jovanović P, Popov P, Ilijevski N, Radak Đ. Neinvazivna dijagnostika najčešćih oboljenja arterija donjih ekstremiteta. 3. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem: Beograd, 13-16. maj 2009; str. 93.

68. Tanasković S, Nenezić D, Ilijevski N, Vučurević G, Popov P, Jocić D,     Trebješanin Z, Radak Đ. Preokluzivna bolest unutrašnje karotidne arterije (stenoza 95-99%): medikamentozni tretman ili hirurško lečenje. 3. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem: Beograd, 13-16. maj 2009; str. 95.

69. Popov P, Nenezić D, Ilijevski N, Jovanović P, Tanasković S, Radak Đ. Treatment of visceral artery aneurysms: retrospective study of 35 cases. 3. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem: Beograd, 13-16. maj 2009; str.

70. Matić P, Miličić M, Jocić D, Ilijevski N, Nenezić D, Popov P, Vučurević G, Radak Đ. Upotreba silver dakronskih graftova u prevenciji infekcije u arterijskoj rekonstruktivnoj hirurgiji. 3. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem: Beograd, 13-16. maj 2009; str. 98.

71. Jocić D, Ilijevski N, Nenezić D, Gajin P, Popov P, Miličić M, Matić P, Vučurevič  G, Babić S, Tanasković S, Lozuk B, Radak Đ. Uticaj stanja vertebralnih arterija na rane rezultate karotidne endaretrektomije. 3. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem: Beograd, 13-16. maj 2009; str. 99.

72. Stojanović Lj, Đoković A, Elezović I, Ilijevski N, Miković Ž, Pažin B et al. Kliničke i imunoserološke karakteristike bolesnika sa antifosfolipidnim sindromom. Godišnji kongres reumatologa Srbije UreS 2011, Novi Sad, 7-10.09.2011. Zbornik radova: US 10.

73. Matić P, Tanasković S, Jocić D, Vučurević G, Popov P, Gajin P, Ilijevski N et al. Everziona karotidna endarterektomija u eri redukcije hirurškog rizika – Naša iskustva nakon 20 godina karotidne hirurgije i 9897 everzionih karotidnih endarterektomija. VI kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije, Niška banja, 11-13.11. 2011. Knjiga abstrakata: 26.

74. Gajin P, Nenezić D, Ilijevski N, Tanasković S, Babić S, Popov P et al. Urgentna karotidna endarterektomija. VI kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije, Niška banja, 11-13.11. 2011. Knjiga abstrakata: 27.

75. Radak Đ, Babić S, Tanasković S, Ilijevski N, Gajin P, Jocić D et al. Trombektomija desne pretkomore i donje šušlje vene u pacijenata sa renal cell karcinomom uz korišćenje normotermijskog kardiopulmonalnog bypass-a. VI kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije, Niška banja, 11-13.11. 2011. Knjiga abstrakata: 64.

76. Tanasković S, Sagić D, Jocić D, Antonić Ž, Vučurević G, Stanišić M, Gajin P, Ilijevski N et al. Kombinovane hirurške i endovaskularne procedure u tretmanu oboljenja torakalne aorte implantacijom stent-grafta. VI kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije, Niška banja, 11-13.11. 2011. Knjiga abstrakata: 92.

77. Tanasković S, Sagić D, Ilijevski N, Antonić Ž, Popov P, Petrović B et al. Simultana hirurška i endovaskularna hibridna procedura u tretmanu aneurizme descedentne aorte – Hirurški pristup i operativna taktika, prikaz slučaja. VI kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije, Niška banja, 11-13.11. 2011. Knjiga abstrakata: 142

78. Stojanović Lj, Đoković A, Elezović I, Ilijevski N, Miković Ž, Pažin B, Damjanov N, Dopsaj V, Popović-Kuzmanović D, Stanisavljević N, Marisavljević D. Projekat MNTR RS: Multidisciplinarno istraživanje genetskih i stečenih abnormalnosti imunološkog odgovora za pojavu sistemskih manifestacija antifosfolipidnog sistema/preliminarni izveštaj. Godišnji kongres reumatologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Subotica, 19-22. septembar 2012. Zbornik radova. Acta Rheum Bel 2012; 42(S1): 71.

79. Ilijevski N, Matić P, Radak Đ. The wounds in vascular surgery. 1st Congress of chronic wounds treatment with international participation, Belgrade, 23-24 November 2012. Wounds J 2012; 1 (Suppl. 1): 8.

80. Tanasković S, Jocić D, Matić P, Babić S, Popov P, Nenezić D, Vučurević G, Ilijevski N, Radak Đ. Inflamacijski skor kao prediktor nastanka karotidne restenoze nakon everzione karotidne endarterektomije. 4. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem: Beograd, 20-23. novembar 2014. Zbornik radova i sažetaka, str. 58.

81. Ilijevski N, Sotirović V, Rasulić L, Gajin P, Matić P, Tanasković S, Babić S, Jovanović P, Radak Đ. Intrakranijalne aneurizme kod pacijenata sa karotidnom bolešću. 4. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem: Beograd, 20-23. novembar 2014. Zbornik radova i sažetaka, str. 66.

82. Radak Đ, Ilijevski N, Nenezić D, Popov P, Gajin P, Sagić D, Babić S, Matić P, Tanasković S. Karotidna bolest u eri neinvazivne dijagnostike i minimalno invazivnog lečenja. VII kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 27-29. novembar 2014. Zbornik sažetaka, str.78.

83. Sagić D, Radak Đ, Milojević P, Ilijevski N, Antonić Ž, Kovačević V. Udružena karotidna i koronarna bolest – endovaskularno lečenje. VII kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 27-29. novembar 2014. Zbornik sažetaka, str.79.

84. Tanasković S, Sagić D, Antonić Ž, Aleksić N, Babić S, Ilijevski N, Popov P, Rancić Z, Nenezić D, Radak Đ. Carotid angioplasty and stenting for treatment of recurrent stenosis after eversion endarterectomy – early and long-term results. VII kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 27-29. novembar 2014. Zbornik sažetaka, str.81.

85. Tanasković S, Babić S, Gajin P, Matić P, Jocić D, Jovanović P, Aleksić N, Ilijevski N, Popov P, Radak Đ. Is eversion carotid endarterectomy safe procedure in patients with near total internal carotid artery occlusion? VII kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 27-29. novembar 2014. Zbornik sažetaka, str.82.

86. Babić S, Tanasković S, Gajin P, Nenezić D, Popov P, Ilijevski N, Aleksić N, Matić P,

Unić-Stojanović D, Radak Đ. Surgical treatment of segmental internal carotid artery occlusion – early and long-term results. VII kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 27-29. novembar 2014. Zbornik sažetaka, str.86.

87. Babić S, Sagić D, Tanasković S, Antonić Ž, Kovačević V, Kecmanović V, Ilijevski N, Unić-Stojanović D, Gajin P, Radak Đ. Endovascular treatment of the symptomatic high-grade vertebral artery stenosis- twelve years single center experience. VII kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 27-29. novembar 2014. Zbornik sažetaka, str.87.

88.Radak Đ, Sotirović V, Matić P, Gajin P, Jovanović P, Babić S, Tanasković S, Ilijevski N. Prisustvo intrakranijalnih aneurizmi kod pacijenta sa karotidnom bolešću. VII kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 27-29. novembar 2014.  Zbornik sažetaka, str.88.

89. Tanaskovic S, Babic S, Matić P, Gajin P, Nenezić D, Ilijevski N, Radak Đ. Evolution of carotid        surgery in the 21st century – decreased risk and innovative procedures. 5. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem: Beograd, 8-10. novembar 2016. Zbornik sažetaka, str 76.

90. Babić S, Tanasković S, Sagić D, Ilijevski N, Ševković M, Radak Đ. Combined surgical and endovascular procedures in treating thoracic and abdominal aorta disease using stent-graft implantation. 5. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem: Beograd, 8-10.novembar 2016. Zbornik sažetaka, str 78.

91. Đukić N, Tanasković S, Ilijevski N, Nenezić D, Babić S, Matić P, Gajin P, Radak Đ. Inflamatorni       odgovor na endovaskularne procedure: mit ili realnost? VIII kongres Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, 20-22. oktobar 2017. Zbornik sažetaka, str.10.

92. Tanasković S, Sagić D, Antonić Z, Gajin P, Kovačević V, Babić S, Đukić N, Nešković M, Matić P, Nenezić D, Ilijevski N, Vučurević G, Radak Đ. Hibridni pristup za simultanu karotidnu       endarterektomiju i angioplastiku proksimalnih lezija kod pacijenata sa difuznim promenama supraaortičnih grana.VIII kongres Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim       učešćem, Beograd, 20-22. oktobar 2017.Zbornik sažetaka, str.53.

93. Atanasijević I, Tanasković S, Babić S, Gajin P, Matić P, Ilijevski N, Lozuk B, Nešković M, Đukić       N, Ševković M, Radak Đ. Urgntna everziona karotidna endarterektomija kod pacijenata sa akutnim neurološkim deficitom u razvoju. VIII kongres Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, 20-22. oktobar 2017. Zbornik sažetaka, str.57.

94.  Ševković M, Babić S, Tanasković S, Gajin P, Nenezić D, Ilijevski N, Aleksić N, Matić P, Vučurević G, Radak Đ. Hirurški pristup lečenju segmentne okluzije karotidnih arterija. VIII kongres Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, 20-22. oktobar 2017. Zbornik sažetaka, str.58.

Poglavlja u udžbenicima i praktikumima

 1. Lukić D, Ilijevski N, Bandić J, Radak Đ. Klinička patologija povreda arterija, U: Radak Đ, Lukić D. Povrede arterija donjih ekstremiteta, Narodna biblioteka, Doboj, 2000, 26-29.
 2. Radak Đ, Ilijevski N, Lukić D. Transobturatorni pristup, U: Radak Đ, Lukić D. Povrede arterija donjih ekstremiteta, Narodna biblioteka, Doboj, 2000, 98-103.
 3. Radak Đ, Ilijevski N, Lukić D, Gavrić N. Povrede femoralnih arterija, U: Radak Đ, Lukić D. Povrede arterija donjih ekstremiteta, Narodna biblioteka, Doboj, 2000, 104-126.
 4. Radak Đ, Ilijevski N, Lukić D.  Povrede kruralnih arterija, U: Radak Đ, Lukić D. Povrede arterija donjih ekstremiteta, Narodna biblioteka, Doboj, 2000, 158-177.
 5. Ilijevski N, Radak Đ, Lukić D. Hronične posledice povreda arterija: traumatske AV fistule i  pseudoaneurizme, 198-203. U: Radak Đ, Lukić D. Povrede arterija donjih ekstremiteta, Narodna biblioteka, Doboj, 2000.
 6. Radak Đ, Lalić NM, Ilijevski N. Antimikrobna terapija u prevenciji aterogeneze, 103-120. U: Radak Đ, Stojković-Maravić V. Imunologija u genezi i terapiji ateroskleroze, DC Grafički centar, Beograd, 2004.
 7. Sagić D, Radak Đ, Ilijevski N. Angiografija u dijagnostici vaskularnih oboljenja, U: Jović M. Priručnik vaskularne anestezije, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd, 2004,  61-72.
 8. Ilijevski N, Radak Đ. Principi vaskularne hirurgije – opšti deo, U: Jović M. Priručnik vaskularne anestezije, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd, 2004, 73-87.
 9. Radak Đ , Ilijevski N. Principi vaskularne hirurgije – specijalni deo, 89-101. U: Jović M. Priručnik vaskularne anestezije, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd, 2004.
 10. Ilijevski N, Radak Đ. Traumatske AV fistule i pseudoaneurizme, U: Maksimović Ž, Davidović L, Kostić D, Cvetković S. Osnove vaskularne hirurgije i angiologije, Medicinski fakultet, Beograd, 2004; 330-34.
 11. Radak Đ, Ilijevski N, Vučurević G, Gajin P. Hirurško lečenje portne hipertenzije, 458-66. U: Maksimović Ž, Davidović L, Kostić D, Cvetković S. Osnove vaskularne hirurgije i angiologije, Medicinski fakultet, Beograd, 2004.
 12. Radak Đ, Ilijevski N. Hirurško lečenje ateroskleroze karotidnih arterija, 88-99. U: Kostić VS, Raičević R. Karotidna bolest, Medicinski fakultet, Vojnomedicinska akademija, Beograd, 2004.
 13. Radak Đ, Jocić D, Nenezić D, Ilijevski N, Stokić E. Imunološki aspekti ateroskleroze, 57-80. U: Đerić M, Stokić E, Todorović-Đilas Lj. Hiperlipoproteinemije – savremeni aspekti, Društvo lekara Vojvodine – Srpskog lekarskog društva, Novi Sad, 2005.
 14. Vučević D, Ilijevski N. Pokretački mehanizmi cerebralne ishemije. U: Vučević D, Ilijevski N, Radak Đ, Đorđević-Denić G. Patološka dinamika cerebralne ishemije, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd, 2006; 21-25.
 15. Vučević D, Radak Đ, Ilijevski N. Edem mozga i cerebralna ishemija. U: Vučević D, Ilijevski N, Radak Đ, Đorđević-Denić G. Patološka dinamika cerebralne ishemije, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd, 2006.26-28.
 16. Vučević D, Radak Đ, Ilijevski N. Endotelini i homocistein u ishemiji mozga. U: Vučević D, Ilijevski N, Radak Đ, Đorđević-Denić G. Patološka dinamika cerebralne ishemije, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd, 2006; 67-73.
 17. Vučević D, Ilijevski N. Stres i ishemija mozga,. U: Vučević D, Ilijevski N, Radak Đ, Đorđević-Denić G. Patološka dinamika cerebralne ishemije, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd, 2006; 74-85.
 18. Ilijevski N, Matić P, Nenezić D, Jocić D, Popov P, Vasić N. Indikacije za rekonstrukciju supraaortalnih stabala. U: Radulović S, Jevtić M. Indikacije u arterijskoj rekonstruktivnoj hirurgiji, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci, Banja Luka, 2007; 27-41.
 19. Radulović S, Ilijevski N, Jocić D, Nenezić D, Popov P. Indikacije za hirurško liječenje asimptomatske karotidne stenoze, U: Radulović S, Jevtić M. Indikacije u arterijskoj rekonstruktivnoj hirurgiji, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci, Banja Luka, 2007; 57-64.
 20. Vučurević G, Ilijevski N, Gajin P, Jocić D, Zoranović U. Indikacije za rekonstrukciju vertebralnih arterija, U: Radulović S, Jevtić M. Indikacije u arterijskoj rekonstruktivnoj hirurgiji, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci, Banja Luka, 2007; 73-85.
 21. Ilijevski N, Jocić D, Radulović S, Vasić N, Zoranović U. Indikacije za liječenje akutne
  arterijske ishemije ekstremiteta, 127-39. U: Radulović S, Jevtić M. Indikacije u arterijskoj rekonstruktivnoj hirurgiji, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci, Banja Luka, 2007.
 22. Radak Đ, Ilijevski N. Cerebrovaskularna bolest. U: Maksimović Ž ed. Hirurgija za studente medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2008: 500-4.
 23. Radak Đ, Davidović L, Ilijevski N, Kostić D, Tanasković S, Dragaš M. Dijabetesno stopalo, IKVB Dedinje Beograd, 2009.
 24. Ilijevski N, Jovanović P. Sepsa, U: Radak Đ, Vučurević G, Ilijevski N. Hirurgija za studente stomatologije, Grafos Internacional, Pančevo, 2010;  32-4.
 25. Radak Đ, Nenezić D, Vučurević G, Ilijevski N. Ateroskleroza (Atherosclerosis obliterans). U: Radak Đ, Vučurević G, Ilijevski N. Hirurgija za studente stomatologije, Grafos Internacional, Pančevo, 2010; 110-18.
 26. Ilijevski N, Jocić D. Hirurgija slezine, 236-6. U: Radak Đ, Vučurević G, Ilijevski N. Hirurgija za studente stomatologije, Grafos Internacional, Pančevo, 2010.
 27. Radak Đ, Ilijevski N. Cerebrovaskularna bolest. U: Ostojić M, Kanjuh V, Beleslin B eds. Kardiologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2011: 1052-58.
 28. Ilijevski N. Urednik poglavlja Vaskularna hirurgija. U: Jović M ed. Kardiovaskularna anestezija, Akademska misao, Beograd, 2018: 228- 266.

b) Rukovođenje ili učešće na projektima.

 • Saradnik–istraživač u dva domaća projekta i to: „Multidisciplinarno istraživanje faktora rizika za nastanak tromboza u fosfolipidnom sindromu” i „Karotidna bolest u Srbiji: patološka dinamika, prevencija, dijagnostika i inovativni terapijski postupci” – rukovodilac prof. dr Đorđe Radak, finansirani od strane Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije

 • Rukovodilac podprojekta pod nazivom: „Vaskularna i endovaskularna terapija karotidne bolesti“, finansiran od strane Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije

c) Citiranost

Prema bazi podataka biblioteke »Svetozar Marković«, radovi kandidata dr Ilijevskog  su citirani preko 390 puta, h-index 11.

d) Organizovanje naučnih sastanaka i simpozijuma

Dr Nenad Ilijevski je uzeo aktivno učešće u organizaciji programa KME u Gamzigradskoj banji pod pokroviteljstvom Medicinskog fakulteta u Beogradu i Medicinskog fakulteta u Nišu 2005. godine. Redovni je predavač sa temom „Neinvazivna dijagnostika periferne arterijske okluzivne bolesti”, u okviru kursa KME koji se svake godine održava u IKVB Dedinje, pod nazivom „Ultrazvučna dijagnostika u vaskularnoj hirurgiji”

Suorganizator je i dva stručna sastanka Udruženja za vaskularnu medicinu Srbije održanim u Beogradu 2009. i 2012. godine u Beogradu. Tema ovih sastanaka su bili vodiči kliničke prakse iz oblasti vaskularne hirurgije o karotidnoj i aneurizmatskoj bolesti. U oba vodiča, dr Ilijevski je bio jedan od autora.

Suorganizator je tri kongresa Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije 2008. godine u Novom Sadu, 2011. godine u Nišu i ponovo u Novom Sadu 2014.

ANGAŽOVANJE U RAZVOJU NASTAVE I DRUGIH DELATNOSTI VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

Sa praktičnim i teoretskim iskustvom Dr Nenad Ilijevski,  u okviru redovne nastave iz hirurgije svake godine prenosi svoja teoretska i praktična znanja kao i bogato iskustvo studentima Medicinskog fakulteta u okviru nastavi hirurgije, permanentno obučava subspecijalizante i specijalizante iz vaskularne hirurgije, angiologije i kardiologije, a od ove godine učestvuje u nastavi stranim studentima u okviru nastave na engleskom jeziku. Dao je doprinos u izradi udžbenika Hirurgija za studente medicine.

Ističemo aktivnost kandidata da se uključi u proces edukacije mladih doktora na Institutu za Kardiovaskularne bolesti Dedinje, čime je značajno doprineo podizanju kvaliteta rada na Klinici za vaskularnu hirurgiju, kao i na odeljenju intenzivne nege Instituta. Kao lekar specijalista učestvuje u edukaciji lekara na obaveznom lekarskom kao i specijalističkom stažu na Institutu, kao i u poslediplomskoj nastavi iz vaskularne hirurgije i angiologije, gde obavlja funkciju sekretara katedre!

U više navrata, dr Ilijevski je svojim stručnim znanjem i iskustvom u pisanju naučnih radova pomogao mlađim kolegama u izradi naučnih publikacija, magistarskih i doktorskih disertacija. Aktivan je u programima kontinuirane edukacije lekara. Učestvovao je u pripremi brojnih, i sam održao više predavanja sa temama iz vaskularne hirurgije na skupovima lekara Srbije o prevenciji i dijagnostici kardiovaskularnih obolenja.

IZBORNI USLOVI ZA IZBOR U ZVANJE REDOVNOG PROFESORA

 1. Stručno profesionalni doprinos:

Angažovanost u sprovođenju složenih dijagnostičkih, terapijskih i preventivnih procedura

Kandidat se bavi opštom hirurgijom, a posebno vaskularnom hirurgijom. Aktivno učestvuje u svakodnevnom radu Klinike za vaskularnu hirurgiju IKVB Dedinje. Kandidat aktivno učestvuje u dijagnostici, preoperativnoj pripremi i operativnom tretmanu bolesnika.  Dr N. Ilijevski samostalno izvodi sve rutinske operativne zahvate u vaskularnoj hirurgiji gde ima veliki broj samostalnih operacija i asistencija mlađim kolegama, a osposobljen je da samostalno obavlja sve vrste hirurških intervencija koje se u ovoj instituciji rade.

Na dežurstvu redovno obavlja dužnosti glavnog  dežurnog Instituta. Član je tima koji godišnje uradi oko 2000 rekonstruktivnih vaskularnih procedura, po čemu je Klinika za vaskularnu hirurgiju vodeća u zemlji. Posebna polja interesovanja kandidata su karotidna bolest i tretman vaskularne traume. Od 2018. god. je načelnik endovaskularnog odeljenja Klinike za vaskularnu hirurgiju Kanditat aktivno učestvuje u izradi standarda iz oblasti vaskularne hirurgije, uvođenju smernica i vodiča kao na primer usvojeni vodič o dijabetesnom stopalu, vodič o karotidnoj hirurgiji vodič o lečenju aneurizmatske bolesti aorte, kao i vodič o urgentnim stanjima u vaskularnoj hirurgiji, koji je nedavno objavljen.

Broj i složenost složenih dijagnostičkih, terapijskih  i preventivnih procedura koje je kandidat uveo ili učestvovao u njihovom uvođenju

Kandidat je aktivno učestvovao u uvođenju endovaskularnih procedura na Klinici za vaskularnu hirurgiju IKVB Dedinje, kao i u endovaskularnom tretmanu hronične cerebrospinalne venske insuficijencije kod bolesnika sa multiplom sklerozom.

Kontinuirana medicinska edukacija u organizaciji Medicinskog fakulteta

Redovni je predevač u okviru godišnjeg kursa KME “Ultrazvučna dijagnostika u vaskularnoj hirurgiji u organizaciji IKVB Dedinje.

 • Doprinos akademskoj i široj zajednici:

Značajno strukovno, nacionalno ili međunarodno priznanje za naučnu ili stručnu delatnost

Prof. Ilijevski je kao jedan od koautora udžbenika „Hirurgija za studente medicine“ 3.izdanje, CIBID, 2013. godine, dobitnik Nagrade grada Beograda za medicinu za 2013 godinu. Nagradu je dobio 17.Aprila 2014 godine.

Zahvalnica za izuzetan doprinos radu i razvoju IKVB “Dedinje” Beograd, 01. februara 2018. godine

Predsedavanje nacionalnim ili međunarodnim strukovnim ili naučnim  organizacijama

Od osnivanja je Generalni seretar Udruženja za vaskularnu medicinu Srbije. Član je Upravnog odbora Udruženja flebologa Srbije

Rukovođenje ili angažovanje u nacionalnim ili međunarodnim naučnim ili stručnim organizacijama

Dr Nenad Ilijevski je član Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije, European society for vascular and endovascular surgery, International Union of Angiology, Srpskog lekarskog društva – Hirurške sekcije, kao i Sekcije za vaskularnu hirurgiju i angiologiju (izabran za vanrednog člana medicinske akademije SLD. 2019, godine). U dva mandata je bio sekretar Sekcije za vaskularnu hirurgiju i angiologiju pri Srpskom lekarskom društvu, kao i u dva mandata sekretar Katedre za vaskularnu hirurgiju i angiologiju, u okviru poslediplomske nastave, koju funkciju i sada obavlja.

Rukovođenje ili angažovanje u nacionalnim ili međunarodnim institucijama od javnog značaja

Od 01. jula 2019 godine kandidat je Upravnik Klinike za vaskularnu hirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”

 • Saradnja sa drugim visokoškolskim, naučn-istraživačkim ustanovama u zemlji i inostranstvu:

Predavanja na akreditovanim međunarodnim skupovima u zemlji i inostranstvu

Prof. Ilijevski je održao predavanje po pozivu na VIP internacionalnom kongresu “Europe Meets North America” održanom u Padovi, Italija od 26-28 Juna 2014. godine pod naslovom: Intracranial aneurysms in patients with cerebrovascular disease, kao i na 65. Međunarodnom kongresu evropskog udruženja  za kardiovaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, održanom u Beogradu od 21-24. aprila 2016.

Učešće ili rukovođenje u međunarodnim projektima

Kandidat je učesnik međunarodnog ASCT 2 projekta koji proučava  lečenje asimptomatskih karotidnih stenoza. Radi se o multicentričnom međunarodnom projektu kojim rukovode kolege sa Oxforda.

Saradnja sa drugim Fakultetima van Republike Srbije

Prof. Ilijevski je član ispitne komisije za polaganje specijalističkog ispita iz vaskularne hirurgije na Medicinskom fakultetu u Banja Luci, RS, BiH.

Call Now Button