Izbornik Zatvoriti

DR DRAGAN VUKANIĆ

Dragan Vukanić

DR DRAGAN VUKANIĆ

 

Dragan Vukanić je rođen 16.04.1956. g. u Andrijevici, Crna Gora, od oca Vučića Obradova i majke Miroslave rođ. Milenković.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio 1981. g., sa ocenom 8.66.

Specijalističke studije završio 1985. g.

Magistrirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 11. 1. 1999. godine iz oblasti neonatalne hirurgije sa magistarskom tezom „Mikrohirurške istandardne operativne tehnike u lečenju distalnih hipospadija“, a pred komisijom koju su činili akademik prof. dr Jovan Hadži Đokić i akademik prof. dr Sava Perović.

Sve sa odličnim uspehom.

Zvanje Primarijusa stiče 2013. g.

U fazi je izrade doktorata sa odobrenom temom „Mikrohirurgija – metoda izbora u formiranju arterio-venskih fistula sa recipijentnom venom manjom od 2mm“.

USAVRŠAVANjA I EDUKACIJE

Childrens memorial Hospital, Čikago, SAD:

– Dečja ortopedija, u timu profesora Michran Tachian (1981, 1982. i 1984.)
– Dečja urologija, u timu profesora Casey Firlit (1983-1986. i 1988-1990.)
– Specijalizacija neonatalne hirurgije, u timu profesora John Rafensberger (1986-1988.)
– Intenzivni kurs mikrohirurgije (1999.)

North Western University, SAD:

Mikrovaskularna hirurgija sa posebnim usavršavanjem – specijalizacija za dečju genitalnu hirurgiju, u timu profesora Casey Firlit (1983-1984.)
– Urođene anomalije urogenitalnog sistema, u timu profesora Douglas Stephans (1985.)
– Izučavanje i unapređivanje akademskog znanja iz oblasti dečje urologije i transplantacije bubrega, u timu profesora Wiliam Caplan (2003.)

Trevizo, Italija:

– Intenzivni kursevi „Novine u dečjoj hirurgiji”, gde je aktivno učestvovao u radu i bio član tima koji prvi primenjuju nove hirurške metode u dečjoj urologiji, a njegov rad je objavljen u monografiji kursa (1991. i 1992.)

Univerzitet u Mainz-u, Nemačka:

– Tri puta specijalističko i subspecijalističko usavršavanje iz oblasti urođenih anomalija u dečjoj urologiji (1989, 1996. i 1999.)

Maastricht, Holandija:

Evropski vaskularni kurs 2007
– Evropski vaskularni kurs 2011

Učešća na kongresima SIOP-a:

– SIOP 2003, 35th Congress of the International Society of Paediatric Oncology, 8-11 October 2003, Cairo, Egypt
– SIOP 2006, 38th Congress of the International Society of Paediatric Oncology, 17-21 September 2006, Geneva, Switzerland
– SIOP 2008, 40th Congress of the International Society of Paediatric Oncology, 2-6 October 2008, Berlin, Germany

RADNO ISKUSTVO

– Izvršio prvu mikrohiruršku genitalnu operaciju kod dece na Balkanu (1983.), koristeći tada novi i inovativni hirurški trend u svetu. Od tada on ovu metodu koristi kao rutinsku hirurgiju
– Izvršio prvu mikrohiruršku ortopedsku operaciju kod novorođenih beba na Balkanu, na urođeno deformisanim stopalima (PEV) (1983.)
– Prvi na Balkanu izvršio transplantaciju kostne srži kod dece (1983.)
– Uvodi endoskopsko lečenje VUR-a implantacijom teflon-a/deflux-a prvi put na ljudskoj populaciji u Evropi (1984. godine); u SAD odobrena tek 1987. godine
– Više puta učestvovao kao lekar i hirurg u ratnim dejstvima u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj od 1991. do 1995.
– Uvodi u praksu litotripsiju u urinarnom traktu kod dece prvi u bivšoj SFRJ (2002.)
– Od 2001. stalni član Tima za transplantaciju bubrega na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj, jedinom centru za transplantacije kod dece u bivšoj SFRJ i na Balkanu. Do sada aktivno učestvovao u transplantaciji bubrega kod 129 dece.
– Predvodi hirurški tim za uspešno hirurško rešavanje tumora kod dece.
– Ostvaruje zapažene rezultate na polju vaskularne i mikrovaskularne hirurgije, u kreiranju vaskularnih pristupa kod hematoloških i nefroloških pacijenata sa posebnim osvrtom na pacijente na programu hemodijalize

Ostale aktivnosti

Objavio je više desetina stručnih i naučnih radova u stručnim publikacijama i časopisima dečje hirurgije, dečje urologije, vaskularne hirurgije, mikrohirurgije i hirurgije urođenih anomalija, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Objavio je poglavlje „Dečja urologija i genitalna hirurgija” u monografiji ”Dečja hirurgija” (1995. god.), prvoj na srpskom jeziku

Objavio je poglavlje „Hirurgija tumora kod dece” u Univerzitetskom udžbeniku Hirurgije za studente i lekare na specijalizaciji Katedre hirurgije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (2000. god.).

Ostvario je značajne rezultate koji prevazilaze okvire naše zemlje u genitalnoj hirurgiji, mikrohirurgiji, vaskularnoj hirurgiji, dečjoj urologiji, onkološkoj hirurgiji dece, transplantacionoj hirurgiji bubrega kod dece.

Dana 25. 1. 2010. godine izabran je za predsednika Gradske opštine Voždovac, a tokom njegovog mandata je ista opština proglašena za najuspešniju lokalnu samoupravu u 2010. godini

Januara 2014. godine izabran je za državnog sekretara Ministarstva zdravlja Republike Srbije

Imenovan za pomoćnika ministra zdravlja Republike Srbije za javno zdravlje tokom 2015. i 2016. godine.

U prethodnoj Vladi bio na poziciji specijalnog savetnika ministra zdravlja Republike Srbije u domenu javnog zdravlja.

ČLANSTVA U STRUČNIM I NAUČNIM ASOCIJACIJAMA

– Član Srpskog lekarskog društva (od 1981.)
– Član Jugoslovenske asocijacije dečjih hirurga (od 1985.)
– Član Udruženja lekara Crne Gore (od 1994.)
– Član Udruženja herniologa Jugoslavije (od 2000.)
– Član Naučnog komiteta Udruženja herniologa Jugoslavije (od 2002.)
– Stalni sudski veštak sa licencom Ministrstva pravosuđa (od 2003.)

Član je sledećih međunarodnih organizacija:
– EUPSA (European Paediatric Surgery Association)
– ESPU (European Society of Paediatric Urology)
– SIOP (International Society of Paediatric Oncology) – za neuroblastom i Wilms-ov tumor (nefroblastom)
– VAS (Vascular Access Society)

IPTA (International Paediatric Transplantation Association).

NASTAVNI RAD

Asistent na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu od 1999. godine (reizabran 2003. godine)
– 2014. i 2015. godine bio predsednik komisije za polaganje stručnog ispita u Ministarstvu zdravlja republike Srbije

NAGRADE I PRIZNANjA

– „Ružičasti Grand Prix” grada Beograda (1983.) za prvu mikrohiruršku operaciju kod dece
– „Zlatni Grand Prix” grada Beograda (1984.) za prvu transplantaciju kostne srži kod dece
– Specijalno priznanje organizatora XVIII Ortopedskih i Traumatoloških dana Jugoslavije, Priština (1986.)
– „Sedamnaestojulska nagrada” za sveukupni doprinos u stručnom i humanitarnom radu (2003.)
– Nagrada „Most – Put ka vrhu” (2010.) za najbolju i najuspešniju lokalnu samoupravu Republike Srbije
– Nagrada „Kapetan Miša Anastasijević” za najboljeg domaćina u Srbiji za 2010. godinu
– Nagrada „Most” – međunarodna nagrada za lokalnu samoupravu i međunarodnu saradnju za povezivanje ljudi, ideja i tržišta za 2011. i 2012. godinu (dodeljuje se svake druge godine)
– Odlikovan Ordenom „Svetog Save“
– Više odlikovanja Republike Srpske

Tečno govori engleski i ruski jezik. Oženjen, otac troje dece. Poznat je po svom humanitarnom radu, velikoj energiji i interesovanjima koja daleko prevazilaze profesiju kojom se bavi. U slobodno vreme bavi se pčelarstvom.

PUBLIKACIJE

Kandidat je objavio 72 rada u zemlji i inostranstvu sa indeksom naučne kompetentnosti M = 136.

– 4 rada objavljenih u naučnim časopisima indeksiranim u Current Contents (CC) ili Science Citation Index (CCI)
– 3 radova objavljenih u časopisima indeksiranim u MEDLINE
– 7 radova objabljenih u indeksiranim časopisima
– 23 radova objavljenih u zbornicima međunarodnih skupova
– 35 radova objavljenih u zbornicima nacionalnih skupova
– 1 magistarska teza
– 1 poglavlje u udžbenicima
– 1 poglavlje u knjigama
– 2 poglavlja u monografijama

Magistarska teza M70

1. Vukanić D. “Mikrohirurške i standardne operativne tehnike u lečenju distalnih hipospadija“, Zadužbina Andrejević, Beograd, 1999. (M71 = 3,0)

Udžbenici, praktikumi (M41)

1. Vukanić D. Tumori kod dece, u: Udžbenik – Hirurgija, urednik prof. dr. Ž. maksimović, Beograd 2007, ukupan broj strana 15. (M44 = 1,5)

Knjige, poglavlja (M41)

1. Vukanić D. Urologija, u: Osnovi dečje hirurgije, urednik doc. Zoran Krstić, BMGV Beograd. 1993; 20:207-269 (M44 = 1,5)

Monografije, poglavlja (M42)

1. Vukanić D., u: Distalne hipospadije i metode njihovog rešavanja, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2002;162 (M45 = 1,5)
2. Vukanić D. Hernije u dece, u: Hernije, urednik prim. dr Veroljub Pejčić. Udruženje herniologa SCG, Niš. 2003; 28. (M45 = 1,5)

Organizovanje naučnih sastanaka i simpozijuma

– Član organizacionog odbora Drugog kongresa pedijatara – nefrologa Jugoistočne Evrope, održanog 7-9 aprila 2006. u hotelu
Interkontinental, Beograd, Srbija (www.sepnwg2006.com)

Rukovođenje i učešće u naučnim projektima; saradnja sa drugim naučnim institucijama – međunarodna saradnja

– Više godina sarađuje sa Childrens Memorial Hospital, North Western University, Chicago USA i Children’s Hospital Chicago Illinois State
University, Chicago USA.
– The Burden of Desease and lnjury in Serbia: Zorica Atanasković-Marković… (et al.). Belgrade: Ministry ofHealth ofthe Republic of Serbia, 2003 (Bgd: Sprint). – 24:330.Serbian Burden of Disease Study An EU–funded project managed by the European Agency for Reconstruction

Call Now Button