Menu Close

Akademik Prof. dr Đorđe Radak

 Akademik Prof. dr Đorđe RADAK

Akademik Prof. dr Đorđe RADAK

Opšti i vaskularni hirurg

 

Професор Ђорђе Радак, члан САНУ, рођен је 1956. у Вршцу, Србија. Медицински факултет је завршио у Београду са просечном оцена 9,70. Бави се васкуларном хирургијом. 

Специјализацију из опште хирургије завршио је са одликом (1986), као и ужуспецијализацију из васкуларне хирургије (2002).

Магистарску тезу “Експериментална атеросклероза у светлу имунолошких параметара”(1983), као и докторску дисертацију “Хируршки значај егзулцерације каротидног плака” одбранио је са одликом на Медицинском факултету у Београду (1991).

Прошао је успешно кроз сва наставна звања на Медицинском факултету у Београду, од демонстратора при Катедри анатомије (1978-1980), асистента приправника на Институту за физиологију (1981-1982), асистента при Катедра хирургије (1987), доцента (1994) и ванредног професора, све до редовног професора хирургије (од 2004).

Усавршавао се као млади хирург, добитник стипендије Немачке владе Deutsche Austausch Dienst (DAAD) код чувеног Prof. Vollmar, а потом у Великој Британији, Холандији и Италији. Стечена знања је уградио у васкуларну медицину Института за кардиоваскуларне болести Дедиње, где је постао директор Клинике за васкуларну хирургију и окупио групу младих, добрих хирурга са научним амбицијама и омогућиo им усавршавање у познатим међународним школама. Активирао је прву лабораторију за неинвазивну ангиолошку дијагностику у Србији.

Ђ. Радак изведе годишње око 600 великих васкуларних реконртруктивних операција, а тим који је формирао годишње уради око 2.000 артеријских рекострукција и око 300 ендоваскуларних интервенција, са резултатима на нивоу великих светских центара.  Развио је нове методе у васкуларној (eversion carotid endarterectomy) и ендоваскуларној хирургији (торакални и абдоминални stent-graft). Дизајнирао је и увео у свакодневну клиничку употребу Базу података за проспективно праћење (2008) раних и удаљених резултата каротидних реконструкција.

Изабран је за шефа катедре за васкуларну хирургију са ангиологијом у време њеног интензивног развоја. Покренуо је континуирану медицинску едукацију и био ментор за 23  магистеријума11  докторских дисертација и 12 завршних радова уже специјализације пре избора у САНУ, а након избора још 4 магистеријума, 5  докторских дисертација и 5 радова уже специјализације из васкуларне хирургије. Практично је обучио више од 50 васкуларних хирурга из земље и иностранства и био продекан Медицинског факултета у Београду (2002).

Професор Радак се бави свим областима васкуларне хирургије. Клиника за васкуларну хирургију Института за кардиоваскуларне болести, Дедиње је захваљујућу његовом ангажману постала “High volume центар у коме се годишње уради око 20.000 ангиолошких прегледа, 2.000 великих артеријских рекострукција и око 300 ендоваскуларних интервенција. Ђ. Радак годишње изведе око 600 најделикатнијих васкуларних операција, претварајући високоризичне интервенције у свакодневне, рутинске процедуре са стандардно добрим резултатима, на нивоу најбољих светских центара.

Каротидна болест: Лечење исхемије мозга која је изазвана обољењима каротидних артерија је учинило Клинику коју води Ђ. Радак познатом ван граница Европе. Највеће интересовање стручне јавности је изазвао увођењем еверзионе ендартеректомије каротидних артерија (1993), као револуционарно нове методе, пролазећи кроз фазу раног скептицизма околине до потпуног прихватања и највеће серије операција у Европи (преко 13.000), са периоперативним компликацијама испод 0.6%. (бројне публикације и предавања по позиву ESVS, CVS, ESCVS).

Увођењем у хируршки репертоар првих by pass операција вертебралних артерија (1993) и реконструкција супрааорталних грана методомтранспозиције, да би се избегло отварање грудног коша (1994) померене су границе могућности поправљања церебралне циркулације. Увођење операција у локалној анестезији (2001), са интраоперативном Flowметријом у каротидној хирургији (1996), a касније Near-infrared spectroscopy (2013), омогућило је добру заштиту церебралног метаболизма периоперативно, а тиме боље резултате. Хибрид процедурe у лечењу мултиплих лезија супрааорталних и периферних артерија, које су у свету тек у повоју, Ђ. Радак уводи (2013) применом ендоваскуларне у кoмбинацији са отвореном васкуларном хирургијом, захваљујући доброј сарадњи са интервентним радиолозима.

Због систематичне анализе резултата лечења каротидне болести, Ђ. Радак је дизајнирао и увео у свакодневну клиничку употребу оригиналну Базу података  (2011) за проспективно прећење раних и удаљених резултата медикаментне терапије и каротидних реконструкција (операција, стентинг)Електронска база података сада обухвата преко 4.800 пацијената, који су праћени дуже од 4 године и биће контролисани на даље, клиничким и ултразвучним контролама сваких 6 месеци. Мултифакторијелна анализа ових података, у временској динамици (Life table analysis), омогућава унакрсно повезивање свих техничких детаља интервенције, фактора ризика и удружених обољења са раним и удаљеним резултатима лечења каротидне болести, као и увид у природан ток  атеросклеротичне болести.

Анеуризматска болест аорте је покренула Професора Радак  да уведе у васкуларну хирургију наше земље нове методе, као што је аутотрансфузија током великих васкуларних реконструкција (1992), реваскуларизација исхемичног бубрега ex vivo (1996), тораколумботомија за ресекцију торакоабдоминалне анеуризме (1997). Учествовао је у првој имплантацији стент графта у пацијента са анеуризмом торакалне аорте (2004). чиме је у нас отворена нова ера ендоваскуларног, минимално-инвазивног лечења анеуризме аорте. Ендоваскуларне интервенције се сада примењују успешно у све ширем индикационом подручју, па је ендоваскуларни третман анеуризме аорте  (2005) довео до развоја комбинованих и хибридних процедура за лечење обољења аорте и приферних артерија (2010).

Специфично тешко и интригантно поље хируршког рада Професора Радак-а су ресекције великих тумора који инвазивно инфилтрирају велике крвне судове. Медијалну висцералну ротацију за приступ субдијафрагмалним органима и аорти код ресекција тумора који захватају велике крвне судове је увео 1998 (Int. Urol. Nephro).

Учествовао је у првим хуманим ортотопичким трансплантацијама јетре и панкреаса у нашој земљи, укључујући њихову организацију, експерименталну припрему, индиковање и практично извођење уз конзилијарно периоперативно лечење, 1996 -2001.

Професор Радак припада групи актуелних светских експерата за васкуларну медицину и хирургију. Након избора за дописног члана САНУ наставио је и интензивирао своју хируршку, наставну и научну активност. Публиковао је преко 240 радова у индексираним интернационалним часописима (на листи JCRWoSScopus) са великим импакт фактором (Journal of Vascular Surgery, Eur J Cardiothorac SurgAnn Vasc Surg, Atherosclerosis, PLoS One, Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences, Integrative Biology, Current Vascular Pharmacology, American Journal of SurgeryInternational Journal of Stroke,Vascular, Angiology, Phlebology)Неки од резултата прихваћени су као стандард у савременој васкуларној хирургији. Његова активност у удружењимаза васкуларну хирургију отвара нове могућности, међународне сарадње, едукације и научних пројеката. 

Пропулзивни развој наше васкуларне хирургије запажен је у интернационалним оквирима. Одржао је око 40 предавања по позиву (keynote speaker)Развио је широку међународну сарадњу – на његов позив 6истакнутих професора из света промовисани су за професоре по позиву МФ у Београду. Ђ. Радак је европски координатор за Asymptomatic Carotid Surgery Trial (ACST I i II), тренутно највећу међународну проспективну мултицентричну рандомизирану студију на свету, са резултатима објављеним у Lancet-u. Изабран је за почасног професора хирургије, Professore ordinario, Institutio di cardiochirurgia, Universita di Milan (1995). Члан је управног одбора у European Society for Vascular and Endovascular Surgery(ESVS), 2006. i International Union of Angiology (IUA), 2002. Reviewer је у Journal of Vascular Surgery и другим часописима са високим импакт фактором.

Редовни је члан Академије медицинских наука Српског лекарског друштва и члан Научног већа Академије медицинских наука СЛД. Ђ. Радак тренутно води 10 великих научних националних и интернационалних пројеката. Говори енглески, немачки и италијански језик. За дописног члана САНУ изабран је 2009. године.

Професор Радак се бави васкуларном хирургијом, а резултати његових истраживања су препознати и примењени у струции објављени у радовима и неколико међународних и националних књига, као и на предавањима по позиву. Као редовни професор учествује у редовној настави хирургије и последипломској настави из васкуларне хирургије са ангиологијом, опште медицине и кардиологије.

Водио је групу за писање националног водича за лекаре Превенција кардиоваскуларних болести (Министарство здравља Србије, 2005). Учествовао у стварању још 5 националних водича добре клиничке праксе заваскуларне хирурге (каротиднаанеуризматскапериферна и венска болест, ургентна васкуларна стања и избор by pass графта)Увео је нове методе у наставни процес (едукативни ДВД видео): Хируршки приступи артеријама и Васкуларна хирургија.

Тренутно је Шеф kатедре за васкуларну хирургију са ангиологијомЂ. Радак је био председник Секције за ангиологију и васкуларну хирургију Српског лекарског друштва од 2002. до 2005. Редовни је члан Академије медицинских наука Српског лекарског друштва и члан Научног већа Академије медицинских наука СЛД. Именован за члана Савета Универзитета одбране у Београду. Актуелни je председник Удружења за васкуларну медицину Србије. Члан Борда за наставу Медицинског факултета на енглеском језику (2000). Изабран у више стручних комисија Министарства здравља Србије и за члана Жирија за доделу годишње награде Привредне коморе Београда за најбољу докторску дисертецију (2013). Koнсултант је по позиву у Специјалној болници за цереброваскуларне болести “Свети Сава” и Специјалној болници за рехабилитацију Бања Ковиљача.

Међународна комуникација у и око васкуларне хирургије за Професора Радака је била прилика да се млада генерација наших хирурга укључи у социјално-научне мреже кроз чланство у одабрним удружењима: Српско лекарско друштвоУдружење за васкуларну медицину СрбијеInternational Union of Angiology (IUA)European Society for Vascular Endovascular Surgery (ESVES)International Society for Vascular Surgery (ISVS)Vascular and Endovascular Researche Group (VERGE) LondonInternational Society for Transplantology.

Монографије и уџбеници Проф. Радака покренули су квалитетно публиковање унашој васкуларној хирургији. Последипломски уџбеник “Хируршки приступи артеријама” доживео је два издања, а монографија “Реваскуларизација мозга” се припрема за друго издање. Аутор инсистира на једноставним и систематичним решењима највећих практичних проблема. Генерације спацијализаната хирургије прихватале су ове књиге као својеврсне “букваре” хируршке технике и водиче у хируршком одлучивању.

Члан је борда European Society for Vascular and Endovascular Surgery (ESVS), 2006. и International Union of Angiology (IUA) од 2002Section Editor у Open Cardiovascular Medicine Journal и члан Editorial Board у World Journal of Clinical Case  (WJCC)Reviewer у Journal of Vascular Surgery, BMC Cardiovascular Disorders и Angiology. Дугогодишњи је главни уредник часописа “Medical Investigations МФ у Београду. Члан  уредништва  Војносанитетског прегледа, Acta Faculatis Medicinae Naissensis, Actual Novi Sad и Acta Medica Saliniana и  рецензент многих књига и 8 међународних часописа.

Научни и стручни рад Ђ. Радака је довео до препознавања значаја васкуларне медицине у нашој средини и развоја ангиологије, што се манифестовало укључивањем васкуларне хирургије као посебне специјалности у нови курикулум Медицинског факултета. Оснивач је Школе за ангиолошку ултразвучну дијагностику која се одвија два пута годишње, традиционално, већ 8 година, са практичном обуком која траје три месеца, по принципу “Hands on Education.  Иницирао је и водио неколико школа за младе васкуларне и ендоваскуларне хирурге из Србије, централне и источне Европе и велики број семинара континуиране медицинске едукације. Добитник је Годишње награде за научни рад СЛД, медаље “Капетан Миша Анастасијевић”, као и медаље “Др Владан Ђорђевић ВМА.

Изабран  је новембра 2009. за дописног члана САНУ. Као члан Одељења медицинских наука учествује у раду Одбора за кардиоваскуларну патологију, Одбора за хуману репродукцију, Одбора за туморе урогениталног тракта и Међуодељењског одбора за проучавање живота и рада српских научника.

Ђ. Радак је своја клиничка истраживања и иновације фокусирао на дијагностику и лечење артеријских и венских обољења у васкуларној хирургији. Публиковао је велики број научних радова покушавајући да резултате добре хирургије оплемени базичним истраживањима и тако редукује број компликација и приближи се третирању геномских, протеомских и метаболичких узрока атеросклерозе и анеуризматске болести.

Библиографија Ђ. Радака обухвата укупно 828 радова, од тога су 273 рада објављена након избора, а 555 пре избора у САНУ. Анализом библиографских база се запажа:

 • У Journal Citation indexу (JCR) има 127, a у Web of Science (WoS138радова.
 • У бази Kobson се налази 140 радова.
 • База Scopus приказује 190 радова, а
 • Google Scholar садржи 330 радова публикованих у целини. 
Публикација Укупно
Радови у индексираним часописима
(на листи JCR, WoS и Scopus)
242
Kњига (монографија) и поглавља у монографијама код угледних издавача
148
Pадови у (интер)националним часописима који нису индексирани
111
Изводи у монографијама и тематским зборницима
313
Уредник
14
Укупно
828

Позвани је аутор 20 поглавља у међународним књигама, а као једини аутор објавио је више књига и последипломских уџбеника:

 • Радак Ђ.:  Хируршки приступи артеријамаПросвета, Београд, Дваиздања, 1996. i 2004. Уџбеник за последипломску наставу Медицинског факултета у Београду.
 • Радак Ђ. Реваскуларизација мозга, Академска Мисао, Београд, Уџбеник за последипломску наставу Медицинског факултета у Београду, 2001.
 • Радак ЂКаротидна хирургија, Монографија међународног значаја, Уџбеник за последипломску наставу васкуларне хирургије и ангиологије, Медицински факултет Универзитета у Београду, 2012

Према званичним подацима Универзитетске библиотеке ”Светозар Марковић” у бази података Science Citation Index  и Web of Science proнађено је укупно 1591цитата (уз 1307 on behalf” цитата). Хиршов индекс (h-index) је 13.

У бази података Scopus,Elsevier пронађено је укупно 689 цитата, од којих су 101 аутоцитати, а вредност Хиршовог индекса (h-index) износи 13. У бази Google Scholar има 826 цитата, уз h-index 15.

Интензивно публикује у часописима највишег импакт фактора, и у индексираним часописима (на листи JCRWoS i Scopus), уз константно присуство у међународним монографијама и домаћим књигама.

Упоредна анализа цитираности у различитим базама података је приказана на табели:

 

База података WoS Web of Science Thomson Reuters Scopus Elsevier Google Scholar
Broj radova
138 (JCR 127)
190
330
Broj citata
358
689
826
h-index
11
13
15

Изабрана библиографија Ђ. Радака

 1. Radak Dj, Labs KH, Jager K. Doppler-Based Diagnosis of Restenosis after Femoropopliteal Percutaneous Transluminal Angioplasty: Sensitivity and Specificity of the Ankle/Brachial Pressure Index versus Changes in Absolute Pressure Values, Angiology 1999, 50(2): 111-122.
 2. Radak Dj, Popović A. Immediate Reoperation for Perioperative Stroke after 2250 Endarterectomies: Difference between intraoperative and early postoperative stroke, Journal of Vascular Surgery 1999; 30(2): 245-251.
 3. Radak Dj, Radević B, Sternić N. Single Centre Experience on Eversion versus Standard Carotid Endarterectomy A Prospective Non-Randomised Study, Cardiovascular Surgery 2000, 8(6); 422-427.
 4. Radak Dj, Rosato E. Kinking and Coiling of the internal carotid artery, Angiologia, 1994, 6: 195-199. Spanish.
 5. Radak Dj, Ilijevski N, Nenezić D.  Temporal Trends in Eversion Carotid Endarterectomy for Carotid Endarterectomy for Carotid Atherosclerosis: Single-Center Experience with 5.0034 Patients. Vascular 2007; 15(4): 1-7.
 6. MRC Asymptomatic Carotid Surgery Trial (ACST) Collaborative Group(Radak Dj. et al.). Prevention of Disabling and Fatal Strokes by Successful Carotid Endarterectomy in Patients with Recent Neurological Symptoms: Randomized Controlled Trial. Lancet 2004; 363:1491-502.
 7. Radak Dj, Davidovic L, Vukobratov V. et al. Carotid Artery Aneurysm: Serbian Multicentric Study, Annals of Vascular Surgery 2007; 21(1): 23-29
 8. Радак Ђ.:  Хируршки приступи артеријамаПросвета, Београд, Дваиздања, 1996. i 2004. Уџбеник за последипломску наставу Медицинског факултета у Београду.
 9. Halliday A, Harrison M, Hayter E, Kong X, Mansfield A, Pan H, Peto R, Potter J, Rau A, Robertson S, Streifler J, Thomas D; Asymptomatic Carotid Surgery Trial (ACST) Collaborative Group (Radak Dj).10-year stroke prevention after successful carotid endarterectomy for asymptomatic stenosis (ACST-1): A multicentre randomised trial. Lancet. 2010 Sep 25;376(9746):1074-84.
 10. Djurić T, Stanković A, Končar I, Radak Dj, Davidović L, Alavantić D, Živković M, Association of MMP-S promoter gene pоlymorphisms with carotid atherosclerosis: Preliminary study. Atherosclerosis 2011; 219(2): 673-8.
 11. Radak Dj, Milojević P, Hadži-Djokić J.  Renal Tumor with Tumor Thrombus in Inferior Vena Cava and Right Atrium:  The Report of  Five Cases with Long–term Follow–up. Int. Urol. Nephro. 2011; 43(4):1033-8.
 12. Radak Dj, Sotirovic V. Intracranial Aneurysms in Patients With Carotid Disease: Not So Rare as we Think. Angiology 2014;65 (1):12-16.
 13. Radak Dj, Tanasković S, Matic M. Eversion Carotid Endarterectomy-Our Experience After 20 Years of Carotid Surgery and 9897 carotid Endarterectomy Procedures. Ann Vasc Surg 2012; 26(7): 924-928.M23
 14. Radak Dj, Tanasković S, Sagić D. Carotid angioplasty and Stenting is safe and effective for treatment of recurrent stenosis after eversion endrterectomy. Journal of Vascular Surgery 2014; 60(3): 645-51.
 15. Radak Dj, Babic S, Sagic D. Endovascular treatment of symptomatic high-grade vertebral artery stenosis.  Journal of Vascular Surgery 2014; 60(1):92-7.
 16. Radak Dj, Davidovic L, Tanaskovic S. A Tailored Approach to Operative Repair of Extracranial Carotid Aneurysms based on Anatomic Types and Kinks. American Journal of Surgery 2014;208(2):235-42.
 17. Radak Dj, Isenovic E. Changes in Hypothalamus-Pituitary-Adrenal Axis Following Transient Ischemic Attack.  Angiology. 2014; 65(8):723-32.
 18. Trpkovic  A, Resanovic I, Stanimirovic J, Radak Dj, Shaker M, Jevremovic D, Isenovic E. Oxidized low-density lipoprotein as a biomarker of cardiovascular diseases.  Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences, 2014 p 1-16.
 19. Sarajlić A, Janjić V, Stojković N, Radak Dj, Pržulj N. Network Topology Reveals Key Cardiovascular Disease Genes. PLoS One 2013; 8(8):e71537.
 20. Radak Dj, Sotirovic V. Practical Use of Near-Infrared Spectroscopy in Carotid Surgery. Angiology. 2014 65 (9):769-772
 21. Sarajlic A, Gligorijevic V, Radak Dj, Przulj N. Network wiring of pleiotropic kinases yields insight into protective role of diabetes on aneurysm. Integrative Biology (Camb), 2014 6 (11):1049-1057.
 22. Радак ЂКаротидна Хирургија, Монографија међународног значаја, Уџбеник за последипломску наставу васкуларне хирургије и ангиологије, Медицински факултет Универзитета у Београду, 2012.

Ђ. Радак је главни истраживач и координатор великог броја националних и међународних пројеката. Изабрани Научни пројекти које води Ђ. Радак су:

 1. Интегративни научно-истраживачки пројекат “Каротидна болест у Србији, патолошка динамика, превенција, дијагностика и иновативни терапијски поступци“ br. III41002 (2011-2015)Министарство за науку и просвету Србије.
 2. Пројекат САНУ: “Електронска анализа текстуре плака у превенцији и лечењу рестенозе након каротидне ендартеректомије“ (2010).
 3. Велика проспективна мултицентрична интернационална студија:Asyptomatomatic Carotid Surgery Trial II – ACST II (Проф. Радак је координатор, а Клиника Дедиње је “Платинасти центар” са највећим бројем пацијената у Европи),
 4. Carotid Artery Aneurysms, Serbian Multicentric Study of Long Term Results,Национална проспективна студија је у току, а прелиминарни резултати су објављени у Ann. Vasc. Surg. 2007. Формирана је База података за детекцију анеуризми церебралних артерија у болесника са симултаном каротидном болешћу.
 5. Practical Use of Near-Infrared Spectroscopy in Carotid Surgery. Рутински интраоперативни NIRS мониторинг у кардиоваскуларној хирургији Аngiology. 2014.
 6. Vein Consult Program (VCP I i II)под покровитељством International Society for Phlebology, у фази интензивне анализе и публиковања резултата.
 7. Detect now 1 i 2:  Клиничко-епидемиолошки screening пацијената са хроничном венском болешћу, са квантификовањем бола као раног симптома Аngiology. 2014.
 8. A Randomised Prospective Study to Evaluate the value of Noninvasive Stress test to Predict Perioperative Cardiac Complications in Patients with one or two Risk Factors with Beta-blocker therapy, and the Protective Effect of Coronary Revascularisation – DECREASE 2.Мултицентрична рандомизирана студија (Don Poldermans et al. 2002).
 9. Safety profile of innohep versus subcutaneous unfractionated heparin in elderly patients with impaired renal function treated for acute deep vein thrombosis – IRIS trialмултицентрицна рандомизирана међународна студија.
 10. Carotid Databaseклинички пројекат за проспективно прећење раних и удаљених резултата каротидних реконструкција, али и природног тока каротидне болести у склопу CardiMed: Cardiovascular precision medicine by systems level molecular and clinical data integration у сарадњи са Imperial College of Science, Technology and Medicine, London.

 Списак уводних предавања (по позиву) на конференцијама са високом међународном научном репутацијом и пленарна предавања:

 Ђорђе Радак је организовао, држао предавања и председавао на великом броју симпозијума, светских и међународних конгреса васкуларних хирурга иодржао више од 40 предавања по позиву (пленарна и као keynote speaker), од којих 22 након избора за дописног члана САНУ:

 1. Radak Dj. Urgent Carotid Endarterectomy is a Safe and Effective Treatment in Patients with Crescendo Transient Ischaemic Attack. ESCVS Congress, Moscow, 2010.
 2. Radak Dj. Prevention and Tretement of Deep Venous Thrombosis in Pregnancy, 8th Mediterranean Association for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Belgrade, September 2011
 3. Radak Dj. Combined and Hybrid procedures in   thoracic aorta disease treatment with stent-graft implantation. 61-st International congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery. Dubrovnik, 2012.
 4. Radak Dj. Karotidna bolest. Plenarno predavanje. Smederevski lekarski dani. 2012.
 5. Radak Dj, Rani i kasni rezultati hirurškog tretmana karotidne bolesti. III Internacionalni kongres Privatne lekarske prakse Srbije 2012.
 6.  Radak Dj. Hronična Venska Bolest, Udruženje farmaceuta Vojvodine, Novi Sad 201
 7. Radak Dj. Karotidna bolest i dislipidemije,  Kongres o Hiperlipidemijama Srbije, Novi Sad 3-4. Oktobar 2013.
 8. Radak Dj. Intracranial aneurysms in patients with severe carotid disease. 63th ESCVS International Congress, Nice, France, April 2014.
 9. Radak Dj. Carotid angioplasty and stenting is safe and effective for carotid restenosis treatment after eversion endarterectomy – early and long-term results. 63th ESCVS International Congress,Nice, France, April 2014.
 10.  Radak Dj, Vacuum Assisted Closure Treatment for Groin Infection, Scientific Conference on the treatment of wounds with negative pressure wound therapy, in combination with the 6th CEE VAC Symposium, Belgrade, 2014
 11.  Radak Dj. Negative pressure wound therapy for deep groin vascular infections. Scientific Conference on the treatment of wounds with negative pressure wound therapy, in combination with the 6th CEE VAC Symposium, Plenarno predavanje, Belgrade, 2014,
 12. Radak Dj. Genomika i proteomika aneurizmatske bolesti. 4. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem. Beograd, Nov. 2014.
 13. Radak Dj. Is eversion carotid endarterectomy safe procedure in patient with near total internal carotid artery occlusion? VII Kongres kardiovaskularnih hirurga sa medjunarodnim učešćem – Novi Sad, 2014.
 14. Radak Dj. What do Vascular Surgeons Expect from Drug Discovery? “Red Carpet Visit” of  KOL (Key Opinion Leader) in Head office Les Laboratories Servier Paris, France, February 2012. Plenarno predavanje
 15. Radak Dj. New Vascular Entities without global perception and treatment. International Scientific Creative Network for Key Opinion Leaders. Head office Les Laboratoires Servier, France, February 2012. Plenarno predavanje
 16. Radak Dj. Carotid Endarterectomy Experience in High Volume CentreThe 62nd International Congress of the European society for Cardiovascular and Endovascular Surgery, Regensburg, Germany, April 2013.
 17. Radak Dj. What we have learned after 10.000 Carotid Surgeries? Vascular International Padova Congress. Europe Meets North America, Padua, Italy, June 2013.
 18. Radak Dj. RFA Ablation, European Venous Forum, Hands-on Workshop, Tbilisi, Georgia, March  2014,
 19. Radak Dj. Razvoj karotidne hirurgije, Hirurška sekcija SLD, Zemun, decembar 2014.
 20. Radak Dj. Simultaneous Carotid stenosis and Cerebral Aneurysm. Prospective Database Long-term results of  Carotid Endarterctomy and Treatment of Cerebral Aneurysm. What to do? Vascular International Padova Congress. Europe Meets North America, Padua, Italy, June 2014,
 21. Radak Dj. Early and late results of Carotid disease Treatment in High volume Centre, Masterclass; CT Angiography is creating new therapeutical options, Belgrade, February 2015. Plenarno predavanje
 22. Radak Dj. Karotidna bolest u eri neinvazivne dijagnostike i minimalno invazivnog lečenja. Šabac, 39. Lazini dani, Maj 2015.